Skärpta straff viktig del i kampen mot den organiserade brottsligheten

Uppdaterad

Sedan hösten 2014 har regeringen tagit initiativ till fler än 70 straffskärpningar varav många är relaterade till den organiserade brottsligheten. Här presenteras ett urval.

I sammanställningen nedan räknas skärpningar av straffskalorna samt nykriminaliseringar. I flera fall har även det straffbara området utvidgats vilket också innebär en skärpning av det straffrättsliga regelverket. Skärpningar av regelverket om utvisning på grund av brott har också tagits med i sammanställningen.

Straffskärpningarna spänner över fyra områden:

Straffskärpningar inom 34-punktsprogrammet, beslutade eller under utredning
Straffskärpningar under utredning
Propositioner med lagar som väntas träda i kraft
Straffskärpningar beslutade till och med 2022

Straffskärpningar inom 34-punktsprogrammet, beslutade eller under utredning

11. Avskaffa straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet
Ungdomsreduktionsutredningens förslag genomförs vad gäller upprepad grov brottslighet av en person i åldern 18–20. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2022.

12. Utred vistelseförbud inom ramen för påföljdssystemet
Möjligheten till vistelseförbud inom ramen för påföljdssystemet har setts över. Lagändringar har därefter gjorts som i praktiken innebär möjlighet till frivård där fotboja kan användas i ökad utsträckning bl.a. för att övervaka att villkor om var en dömd ska eller inte får vistas följs. Ändringarna trädde i kraft den 1 maj 2021. Vissa frågor om vistelseförbud ingår också i uppdraget till utredningen om förstärkt samhällsskydd och en minskad risk för återfall i brott (dir. 2022:95) som tillsattes den 30 juni 2022.

15. Skärp straffen för den som rekryterar unga till kriminalitet
Straffen för dem som begår brott tillsammans med yngre eller anstiftar dem att begå brott behöver skärpas. En lagrådsremiss beslutades den 11 augusti 2022. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

16. Skärp straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser
Kriminella uppgörelser drabbar inte bara de inblandade. Sprängningar och skjutningar innebär också att oskyldiga skadas. Det behövs därför straffskärpningar i samband med kriminella uppgörelser. En lagrådsremiss beslutades den 11 augusti 2022. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

17. Skärpta straff för vapen- och sprängmedelsbrott
Fler vapenbrott bedöms som grova och synnerligen grova och maxstraffet för synnerligen grovt vapenbrott och synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor har höjts. Vapensmuggling och smuggling av explosiva varor är egna brott, med betydligt strängare straffskalor än för vanliga smugglingsbrott. Lagändringarna började gälla den 1 december 2020.

18. Skärp straffen för den som överlåter narkotika till andra
I den illegala narkotikahandeln används ofta minderåriga som kurirer i syfte att undgå straff vid upptäckt. Straffen för att överlåta narkotika bör därför skärpas. En lagrådsremiss beslutades den 11 augusti 2022. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

19. Koppla villkorlig frigivning till deltagande i återfallsförebyggande åtgärder
Den som inte deltar i återfallsförebyggande åtgärder ska kunna få sin villkorliga frigivning uppskjuten och således få sitta längre i fängelse. De nya reglerna började gälla den 1 maj 2021.

20. En ny påföljd, ungdomsövervakning, ska införas.
Ungdomsövervakning omfattar så kallad hemarrest samt vid behov förbud att under vissa tider vistas på vissa platser. Kontroll sker med fotboja. De nya bestämmelserna började gälla den 1 januari 2021. 

21. Utred straffansvar för falska uppgifter i polisförhör
Det är viktigt att lögner i polisförhör kan motverkas. Regeringen tillsatte därför en utredning om behovet av lagändringar när det gäller vittnesuppgifter som lämnas under förundersökning. Uppdraget redovisades den 21 maj 2021. Utredningens slutsats är att regelverket är ändamålsenligt.

23. Höj ministraffen för övergrepp i rättssak
Den 1 juli 2022 trädde lagändringar i kraft som bl.a. innebär att övergrepp i rättssak och grova fall av mened och skyddande av brottsling ska kunna leda till betydligt strängare straff. Minimistraffet för övergrepp i rättssak höjs från fängelseminimum till fängelse sex månader och bestämmelsen om grov mened förses med kvalifikationsgrunder som syftar till att fler fall av mened ska bedömas som grova. Maximistraffet för skyddande av brottsling höjs från fängelse ett år till fängelse två år och minimistraffet för grovt brott höjs från fängelse sex månader till fängelse ett år.

24. Utred höjning av straff för mened samt skyddande av brottsling
Se punkt 23. 

Straffskärpningar under utredning

Skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner 
Det straffrättsliga skyddet för samhällsnyttiga funktioner behöver vara ändamålsenligt och starkt. Detsamma gäller skyddet för journalister och andra som på ett jämförbart sätt utövar sin yttrandefrihet. Det är ytterst en demokratifråga. En särskild utredare har utrett behovet av lagändringar på detta område. Uppdraget redovisades den 2 februari 2022.

Utredningen om en skärpt syn på flerfaldig brottslighet
En särskild utredare ska överväga och föreslå förändringar av strafflagstiftningen som ger uttryck för en skärpt syn på flerfaldig brottslighet. Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2023.

Straffskärpningar beslutade till och med 2022

Skärpt syn på utvisning pga brott
Det måste finnas förutsättningar att besluta om utvisning när en utlänning gör sig skyldig till sådan brottslighet att han eller hon inte bör få stanna kvar i Sverige. Regelverket om utvisning på grund av brott har därför skärpts. Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2022.

Skärpt syn på bl.a våldtäkt
För att stärka skyddet mot allvarliga sexuella kränkningar som begås på distans, till exempel över internet, har bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp och motsvarande brott mot barn utvidgats. Vidare har straffskalorna för ett flertal sexualbrott skärpts. Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2022.

Skärpt straff för knivbrott
Det finns behov av en skärpt syn på allvar­ligare brott mot lagen (1988:254) om förbud beträf­fande knivar och andra farliga föremål. Lagändringar trädde i kraft den 1 juli 2022.

Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek
Alla ska kunna känna sig trygga på allmänna platser. På vissa badanläggningar och bibliotek finns dock problem med bl.a. brottslighet. En möjlighet att besluta om tillträdesförbud till dessa platser har därför införts. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022.

En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning
För att göra den straffrättsliga terrorismlagstiftningen mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig har det införts en ny terroristbrottslag. Lagen ersätter de tidigare lagarna på området och reglerar straffansvar för terroristbrott och andra brott kopplade till terrorism. Straffet har skärpts för de flesta av de brott som förts in i den nya lagen. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022.

Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft
Det har därför införts ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck. Brottet innebär bland annat att en särskild strängare straffskala införts för den som upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv. Straffskalan är fängelse i lägst ett och högst sex år. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juni 2022.

Skärpt straff för bl.a. grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning
För att återspegla brotts­lig­hetens allvar har bland annat minimi­straffet för grov frids­kränkning och grov kvinno­frids­kränk­ning höjts från fängelse i nio månader till fängelse i ett år. Straffet för över­trädelse av kontakt­förbud har också skärpts. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2022.

Barnfridsbrott
För att stärka det straffrättsliga skyddet för barn som lever i hem där det förekommer olika former av våld har regeringen infört ett nytt brott, barnfridsbrott, som innebär att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i en nära relation. Straffskalan är fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Det finns även en särskild straffskala för ringa brott. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021.

En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg
Den tekniska utvecklingen går i rasande fart. För att stärka skyddet för betalnings­verktyg behövs ytter­ligare åtgärder. Därför har ett nytt brott i brotts­balken införts som ska ge betalnings­verktyg ett starkare skydd. Lagändringen trädde i kraft den 31 maj 2021.

Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet
Regeringen har förstärkt skyddet mot brott som begås i butiker men även allvarliga trakasserier som äger rum där. Lagändringarna trädde i kraft den 1 mars 2021.

Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse
Bötesstraffet ska förvandlas till fängelse om böter inte har kunnat drivas in och det beror på trots från den bötfällde. Lagändringarna började gälla den 1 januari 2021.

Kriminaliseringen av barnpornografibrottet har utvidgats och straffskalan för grovt barnpornografibrott har skärpts Samtidigt avskaffades vidare preskriptionen för bland annat våldtäktsbrott mot barn. Detta gäller också för brott som begicks före lagändringen men som då inte hade preskriberats. Lagändringarna trädde i kraft den 1 maj 2020.

Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
Ett särskilt straffansvar föreslås för den som har samröre med en terroristorganisation, om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen. Lagändringarna trädde i kraft den 1 mars 2020.

Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
I propositionen föreslår regeringen åtgärder för att förstärka det straffrättsliga skyddet mot köp av sexuell handling av barn. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2020.

Brott mot förtroendevalda
En ny särskild straffskärpningsgrund har införts brottsbalken för brott som begås mot förtroendevalda. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2020.

Straffet för mord
Regeringen föreslår att straffet för mord skärps. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2020.

Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
Lagändringar har gjorts som syftar till att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för företag är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2020.

Skärpt straff för subventionsmissbruk
EU har antagit ett direktiv om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Direktivet fastställer minimiregler för kriminalisering och påföljder avseende bedrägeri och annan olaglig verksamhet som riktar sig mot dessa intressen. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2019.

En mer heltäckande terrorismlagstiftning
Regeringen föreslår en mer heltäckande straffrättslig terrorismlagstiftning. Förslagen innebär att nästan alla straffbestämmelser i de tre särskilda lagarna på området utvidgas. Lagändringarna trädde i kraft 1 september 2018.

Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering
För att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel föreslår regeringen en tydligare brottsbeskrivning, ett bättre skydd för barn och en skärpning av straffskalan. Lagändringarna trädde i kraft 1 juli 2018.

En ny sexualbrottslagstifnting byggd på frivillighet
Den 1 juni 2018 reformerades sexualbrottslagstiftningen. Reformen innebär att gränsen för straffbar gärning går vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det krävas alltså inte längre att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt. Samtidigt infördes ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott. Vidare skärptes minimistraffen för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn.

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
Den tekniska utvecklingen har medfört att hot och kränkningar av den personliga integriteten har tagit nya former. För att anpassa det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten till teknik- och samhällsutvecklingen föreslog regeringen att skyddet stärks och moderniseras. Lagändringarna i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken som avser olaga hot och förolämpning trädde i kraft den 1 januari 2019. I övrigt trädde lagändringarna i kraft den 1 januari 2018.

Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte
Straffansvaret för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (s.k. grooming) har skärpts. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2018.

Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten
Den illegala förekomsten och användandet av explosiva varor, främst handgranater, har ökat de senaste åren. Antalet anmälda vapenbrott och antalet fall av dödligt våld där skjutvapen använts har också ökat. För att motverka den utvecklingen föreslår regeringen ett antal lagändringar. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2018.

Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott
Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott har skärpts. Det innebär höjda minimistraff för brottstyperna grov misshandel, synnerligen grov misshandel, grovt olaga tvång, grovt olaga hot, grovt rån och grov utpressning. Det innebär också att straffskalorna för brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor skärps. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017.

Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott
Bedrägerier med så kallade bluffakturor är ett allvarligt problem för både enskilda och samhället och vållar dessutom svårigheter i rättstillämpningen. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017.

Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor
Förekomsten av explosiva varor i kriminella kretsar har ökat. Vissa explosiva varor är påtagligt vapenlika och lika farliga som skjutvapen. Mot bakgrund av det och att straffen för vapenbrott har höjts, föreslår regeringen att straffen skärps för allvarliga brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Lagändringarna trädde i kraft den 15 maj 2017.

Synnerligen grova narkotikabrott
Straffskalorna har delats upp och det har införts två nya brott: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Ändringen av lagen innebär att straffen skärps för gärningar som avsett hantering av synnerligen stora mängder narkotika. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2016.

Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet
Den organiserade brottsligheten är en av rättssamhällets största utmaningar och det är därför viktigt att de straffrättsliga verktygen är ändamålsenliga. Regeringen har gjort ändringar i det straffrättsliga regelverket för att denna typ av brottslighet mer effektivt ska kunna motverkas. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2016.

Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte
För att kunna motverka terrorism behövs en effektiv straffrättslig lagstiftning. Regeringen har skärpt den svenska regleringen ytterligare. Lagändringarna trädde i kraft den 1 april 2016.