Myndighetsforum om stärkt delaktighet i EU-arbetet

Den 13 februari välkomnade EU- och handelsminister Ann Linde 40 myndighetschefer för en dialog om deras arbete med samråd och information kring EU-relaterade frågor. Myndighetsforumet var en av de åtgärder regeringen åtog sig att vidta i EU-handslaget den 7 december 2016 och är ett led i regeringens arbete med att stärka individers och organisationers insyn och delaktighet i frågor som beslutas på EU-nivå.

  • Paneldebatt vid myndighetsforum den 13 februari 2017. Deltagare från vänster: Nina Cromnier, generaldirektör Kemikalieinspektionen, Erik Wennerström, generaldirektör Brottsförebyggande rådet, Eva Sjögren, direktör Sieps, Ingvar Mattsson, generaldirektör Statskontoret, Eva Liedström Adler, generaldirektör Arbetsgivarverket, Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket.

    Foto: Emelie Öberg/Regeringskansliet

  • Myndighetsforum den 13 februari 2017. Deltagare från vänster: Eva Liedström Adler, generaldirektör Arbetsgivarverket Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket, Ann Linde, EU- och handelsminister, Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap och ställföreträdande direktör för Sieps.

    Foto: Emelie Öberg/Regeringskansliet

EU- och handelsminister Ann Linde inledde med att reflektera kring det EU-motstånd som växer i dagens Europa och att vi måste ta denna utveckling på allvar.

– Ansvaret för att stärka medborgarnas förtroende för det demokratiska systemet och för EU-samarbetet ligger hos oss alla. Vi måste hitta vägar för att se till att medborgare kan vara delaktiga även i beslut som fattas på EU-nivå.

EU- och handelsministern framhöll bland annat vikten av samråd och information och menade att det finns ett behov av att komplettera informella kontaker med mer formaliserade samrådsformer.

– Rätten att ha inflytande i frågor som beslutas på EU-nivå får inte vara beroende av att man råkar känna rätt handläggare vid rätt myndighet, sade Ann Linde.

EU- och handelsministern pekade även på behovet av att öka tillgången till information om myndigheternas EU-relaterade arbete.

– En grundförutsättning för att vara delaktig är att medborgare vet vad myndigheterna gör på EU-nivå. Även tekniskt svåra frågor kan vara betydelsefulla, därför behöver myndigheter informera om sitt EU-arbete.

Myndighetsforumet fortsatte med en genomgång av det regelverk och de styrningsinstrument som ligger till grund för myndigheternas arbete när det gäller samråd och information, och om hur ansvarsfördelningen mellan regering och myndigheter skiljer sig åt i olika faser av beslutsprocessen.

Deltagarna fick även ta del av Statskontorets rapport "Myndigheters arbete med frågor om delaktighet i EU" som visar på behovet av att myndigheter skapar mer formaliserade och öppna samrådsformer samt tar ett större ansvar för att informera om sitt EU-arbete. Rapporten lyfter även fram att regeringen har ett ansvar för att tydliggöra sina förväntningar på myndigheternas samråd i det EU-relaterade arbetet.

Gruppdiskussion om myndigheternas EU-arbete

En stor del av myndighetsforumet var avsatt för diskussion och erfarenhetsutbyte. Bland annat presenterade företrädare för Kommerskollegium, Naturvårdsverket och Jordbruksverket hur de samråder och informerar om sitt EU-arbete.

I en efterföljande gruppdiskussion fick övriga deltagare möjlighet att berätta om sin myndighets EU-arbete. Utifrån ett antal frågeställningar diskuterade de bland annat kunskapsläget i myndigheterna samt möjligheten att förbättra delaktigheten i det EU-relaterade arbetet. De resonerade även kring vilket stöd som kan behövas från regeringen för att få till stånd en förändring i arbetet, såsom en utökad dialog.

Myndigheterna berörs på olika sätt

I den efterföljande paneldiskussionen med EU- och handelsminister Ann Linde, Statskontoret, Brottsförebyggande rådet, Arbetsgivarverket, Sieps, Arbetsmiljöverket och Kemikalieinspektionen konstaterades att myndigheter arbetar med dessa frågor på väldigt olika sätt. Många framhöll att deras myndighet kan göra mer för att informera och samråda om det EU-relaterade arbetet, även om en del redan görs. Samtidigt menade de att myndigheter berörs av EU samarbetet på olika sätt, och att de därför har olika förutsättningar för att arbeta med delaktighet i EU-arbetet.

Vidare framhöll ett antal myndigheter att det är bra att de ges möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer. Vissa efterfrågade en tydligare signal från regeringen om vad som ska informeras och samrådas om.

Avslutningsvis tackade EU- och handelsministern för en givande dialog och uppmanade deltagarna att fortsätta diskutera frågor om information och samråd i det EU-relaterade arbetet.

– Jag vill att ni tar hem frågan om delaktighet till era ledningsgrupper. Gör vi detta perfekt? Om ni kommer fram till att ni inte gör det perfekt - fundera på vad ni kan göra annorlunda, sade Ann Linde.

Läs mer om EU-handslaget - för ökad delaktighet

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha