Regeringens åtaganden i EU-handslaget

EU-handslaget är en del av regeringens arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring beslut som fattas på EU-nivå. I samarbete med centrala aktörer i Sverige vill regeringen öka kunskaperna och skapa bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas inom EU.

På kort sikt kommer regeringen vidta följande åtgärder:

1. Bättre former för dialog med arbetsmarknadens parter och civilsamhället
Arbetsmarknadens parter, civilsamhället och näringslivet har efterfrågat att regeringen ska föra bättre och mer strukturerade dialoger i EU-frågor. Därför kommer regeringen att inrätta pilotprojekt med EU-sakråd under våren 2017. Relevanta aktörer ska systematiskt bjudas till dialog i ett tidigt skede i lagstiftningsprocessen – med syfte att skapa ett fördjupat beslutsunderlag i sakfrågor. För en ökad dialog och delaktighet kommer också statsministern under nästa år att inrätta ett råd för EU.

2. Förbättra myndigheters EU-arbete
Myndighetschefer kommer att bjudas in till dialog om deras ansvar för information och delaktighet i myndigheternas EU-arbete. Exempelvis arbetar Naturvårdsverket, Konkurrensverket och Försäkringskassan dagligen med många frågor som är EU-relaterade. Flera myndigheter kan förbättra sitt arbete med delaktighet.

3. Mer tillgänglig information och kunskap om EU
Det finns mycket kunskap och analyser om EU, bland annat genom Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps. Men det material de producerar måste nå fler. Därför har regeringen beslutat satsa på att Sieps kunskap och analyser ska nå ut till fler för att skapa större nytta.

4. Öka kunskapen bland förtroendevalda och tjänstepersoner
För att öka kunskapsnivån kommer regeringen att satsa på skräddarsydda utbildningar för förtroendevalda politiker och tjänstepersoner i kommuner och landsting.

5. Utbildningssatsning i skolan
Regeringen kommer att genomföra en utbildningssatsning på skolor inför Europadagen den 9 maj och fortsätta att satsa på EU-skolambassadörer, lärare som utbildas särskilt i EU-frågor. Regeringen kommer också att uppmärksamma Skolverket på utredningen "EU på hemmaplan" så att de kan överväga lämpliga kompetensutvecklingsinsatser för lärare inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen.