Artikel från Finansdepartementet

Förslag om kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

Publicerad

Den 21 mars lämnade regeringen förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning. Förslagen handlar bland annat om Finansinspektionens befogenheter att säkerställa att bestämmelserna följs och om ett undantag från kravet på prospekt.

Ett prospekt ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Det ska innehålla den information som är nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av värdepapperen och det bolag som lämnat erbjudandet eller tagit upp värdepapperen till handel. Skyldigheten att offentliggöra prospekt och vad prospekt ska innehålla regleras i EU:s prospekt­förordning. Bestämmelserna i förordningen ersätter nuvarande bestämmelser som finns i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Den nya lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning innehåller bl.a. bestämmelser om de befogenheter som Finansinspektionen får för att säkerställa att bestämmelserna i prospektförordningen följs. Finansinspektionen får både befogenhet att utreda detta och möjlighet att ingripa genom att bl.a. besluta om sanktionsavgifter om förordningen inte följs.

Vidare innehåller den ett undantag från kravet på prospekt vid vissa erbjudanden av värdepapper som lämnas till allmänheten. Om ett sådant erbjudande motsvarar högst 2,5 miljoner euro behövs det inte något prospekt. Det är samma tröskelvärde som gäller enligt det undantag som finns i dag. Regeringen anser att det kan finnas anledning att se över tröskelvärdet vilket kan komma att göras om det införs särskilda informationskrav i annan finansmarknads­rättslig lagstiftning.

I propositionen föreslås också ändringar i bestämmelser i lagen om handel med finansiella instrument som handlar om prospekt och om erbjudandehandlingar vid offentliga uppköpserbjudanden. Därutöver föreslås vissa ändringar i några andra lagar.

Lagändringar som följer av prospektförordningen föreslås träda i kraft den 21 juli 2019. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2019