Frågor och svar om lagrådsremissen

Publicerad

I lagrådsremissen lämnas förslag till lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022, vilket är den tidpunkt då EU:s gröna taxonomiförordning ska börja tillämpas i de delar som gäller förordningens klimatrelaterade miljömål.
Förslagen i lagrådsremissen behandlar inte frågan om vad som ska anses miljömässigt hållbart. Den frågan behandlas i EU:s gröna taxonomiförordning och i delegerade akter som antas av kommissionen.

Frågor och svar om lagrådsremissen

Flertalet förslag i lagrådsremissen kompletterar de som lämnades i propositionen, för att anpassa svensk rätt till EU:s förordning om hållbar­hetsrelaterade upplys­ningar. Det gäller bl.a. de förslag som avser avgifter till Finansinspektionen samt upplysningar om förordningen i ett par lagar på finansmarknadsområdet. Det gäller även lagrådsremissens förslag om att fond­förvaltare ska lämna information till Pensions­myndig­heten

Lagrådsremissen innehåller nya förslag om att det ska införas upplysnings­be­stämmelser i årsredovisningslagen angående att det i EU:s gröna taxonomi­förordning finns ytterligare bestämmelser om vad en håll­bar­hetsrapport ska innehålla. EU-regleringen innebär i huvudsak att hållbarhetsrapporten ska inkludera information om och i vilken utsträckning ett företag driver verk­samhet som är miljömässigt hållbar enligt taxonomi­förordningen. Detta gäller något förenklat för s.k. noterade företag, banker och försäkrings­företag, som har fler än 500 anställda.

Nej, förslagen har ingen betydelse för vad som anses miljömässigt hållbart. Den frågan regleras i EU-förordningen och i delegerade akter från kom­missionen. EU-regleringen gäller direkt för dem som berörs. När det gäller vad som anses miljömässigt hållbart enligt EU:s taxonomi finns det inget ut­rymme att ändra det genom nationell lagstiftning. Svensk rätt behöver dock anpassas till EU:s taxonomiförordning på några punkter, framför allt i några lagar på finansmarknadsområdet.

Genvägar