Folkhälsa och idrott i statens budget

Område Folkhälsa är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

Område Idrott är en del av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget.

Området omfattar följande anslag på området Folkhälsa:
2:1 Folkhälsomyndigheten
2:2 Insatser för vaccinberedskap
2:3 Bidrag till WHO
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

Området omfattar följande anslag på området Idrott:

13:1

 Stöd till idrotten

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.