Civilt försvar

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Ansvariga för civilt försvar

Ansvarigt statsråd

Porträtt av Mikael Damberg
Mikael Damberg Inrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om civilt försvar

  • Regeringen anställer generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar

    Inrikesminister Mikael Damberg presenterade i dag Henrik Landerholm som generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Han tillträder sin nya tjänst den 1 januari 2022 när myndigheten inleder sin verksamhet.

  • Regeringen tillsätter en utredning om nationell samordning av försörjningsberedskapen

    Sveriges försörjningsberedskap behöver stärkas. Det har inte minst blivit tydligt i början av pandemin då det bland annat rådde brist på personlig skyddsutrustning. En stärkt försörjningsberedskap är också en viktig del i det pågående arbetet med att återuppbygga ett starkt civilt försvar. Därför har regeringen beslutat om att ge en särskild utredare, Birgitta Böhlin, i uppdrag att utreda vissa frågor om nationell samordning av försörjningsberedskapen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

För en mer robust livs­­medels­­för­­sörj­­ning under kris och krig

Som ett led i arbetet med att stärka bered­skapen inför kriser och ytterst krig gav regeringen i september förra året i uppdrag åt Livs­medels­verket och Jord­bruks­verket att redo­göra för de lär­domar som pande­min gett vad gäller livs­medels­försörj­ningen. Rege­ringen har nu tagit emot myndig­heternas rapport, inklu­sive förslag till åtgärder och arbets­former som kan stärka förut­sätt­ningarna för en robust livs­medels­försörj­ning i händelse av kris och ytterst krig.

Foto: Linn Nilsson/Regeringskansliet

Sverige och Finland stärker krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst genom fördjupat samarbete

Den 10 februari undertecknade inrikesministrarna Maria Ohisalo och Mikael Damberg en avsiktsförklaring mellan Finland och Sverige om fördjupat samarbete.

Foto: MSB

Översyn av systemet för att varna allmänheten i fred och krig

– Att säkerställa ett robust VMA-system är en viktig del i svensk krisberedskap. Utredningen som nu tillsätts ska föreslå en mer sammanhållen och överskådlig reglering av hela VMA-systemet i Sverige, och bland annat tydliggöra ansvarsfördelningen mellan systemets aktörer, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Totalförsvaret 2021–2025

Propositionen innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det militära respektive civila försvaret, inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation, förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation samt lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Innehåll om civilt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 245 träffar.