Civilt försvar

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Ansvariga för civilt försvar

Ansvarigt statsråd

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om civilt försvar

  • Regeringen stärker krisberedskapen i hälso- och sjukvården

    Hälso- och sjukvården har en avgörande roll i svensk krisberedskap. Regeringen har sedan 2014 bedrivit ett arbete med att förstärka beredskapen i hälso- och sjukvården på flera fronter. Regeringen presenterar en lagrådsremiss och flera myndighetsuppdrag som syftar till att ytterligare stärka det arbetet, bland annat vad gäller tillgången till sjukvårdsprodukter.

Foto: Regeringskansliet

Satsningar på det civila försvaret och krisberedskapen

Regeringen har presen­terat en historisk myndighets­reform för civilt försvar och kris­beredskap i syfte att stärka landets mot­stånds­kraft under fredstida kris­situationer, höjd bered­skap och krig. Ett tvär­sektoriellt närings­livsråd inrättas som ska vara ett råd­givande forum på strate­gisk nivå där staten och närings­livet kan utbyta infor­mation om frågor som är viktiga för total­försvaret och kris­bered­skapen.

Illustration: Regeringskansliet

Ett starkare civilt försvar

Den säker­hets­politiska utveck­lingen i Sveriges när­område har medfört ett behov av att stärka det civila försvaret och kris­beredskapen. I vår­ändrings­budgeten för 2022 tillför regeringen därför samman­lagt 800 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret på lokal, regional och nationell nivå. Satsningarna är en del av överens­kommelsen mellan samtliga riks­dagspartier om det militära och civila försvaret.

Foto: Rickard Kihlström/Ekobrottsmyndigheten

Ny lagstiftning föreslås för ett tydligare VMA-system

I en utred­ning som Monica Rodrigo, general­direktör för Ekobrotts­myndig­heten, har lämnat till justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson föreslås en ny lag och förord­ning som ska reglera grunderna för VMA-systemet och vara tillämp­liga på varning i fred och krig.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Totalförsvaret 2021–2025

Propositionen innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det militära respektive civila försvaret, inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation, förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation samt lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Innehåll om civilt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 307 träffar.