Mål för civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhället med all den verksamhet som måste fungera under höjd beredskap. För att en sådan omfattande verksamhet ska kunna fungera krävs noggrann planering och god samordning.

Att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret är en förutsättning för att genomföra den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016-2020. Planeringen för civilt försvar har återupptagits och ska genomföras utifrån de anvisningar regeringen har beslutat. Det är av stor vikt att planeringen samordnas mellan det civila och det militära försvaret, att kunskapshöjande åtgärder och övningar genomförs och att beredskapsåtgärder vidtas i samverkan med berörda aktörer.

I det fortsatta arbetet är det nödvändigt att bland annat se över och tydliggöra ansvarsområden för berörda myndigheter för att säkerställa en sammanhängande planering. Det finns även anledning att se över tillämpbarhet och behov av ändringar i relevanta författningar för totalförsvaret. Regeringen vill särskilt betona vikten av att beredskapsplanering påbörjas inom kommuner och landsting samt att länsstyrelserna fortsätter sitt arbete med planeringen av totalförsvaret. Samarbete med privata aktörer behöver utvecklas, säkerhetsskydd är centralt och beredskapsplanering behöver fördjupas inom områdena livsmedelsförsörjning, sjukvård, transporter, skydd och säkerhet, energi samt elektroniska kommunikationer. Vidare är det viktigt att aktörerna bland annat har bättre tillgång till säkra kommunikationer och anpassade lokaler, fungerande arbetsformer för samverkan och ledning samt säkerställd personalförsörjning och uthållighet.