Mål för försvar

De övergripande målen för Sveriges säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och att värna förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Hävdandet av Sveriges suveränitet är en förutsättning för att kunna uppnå målen för landets säkerhet.

Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 - 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.

Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).