Försvar i statens budget

Området Militära försvaret omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 6 i regeringens budgetproposition.

Försvarsdepartementets anslag inom utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap
1:1   Förbandsverksamhet och beredskap
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 Forskning och teknikutveckling
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1:7 Officersutbildning m.m.
1:8 Försvarets radioanstalt
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
1:10 Nämnder m.m.
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.