Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Beredningens anvisningar

Uppdaterad

Försvarsberedningen gavs den 9 januari 2017 anvisningar för det fortsatta arbetet. Senast den 14 maj 2019 ska beredningen lämna en försvars- och säkerhetspolitiska rapport till regeringen. Rapporten kommer att vara ett viktigt underlag inför nästa försvarsbeslut 2020.
Enligt regerings anvisningar ska Försvarsberedningen:

  • med utgångspunkt i en analys av den internationella utvecklingen redovisa sin bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen och sammanhängande konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik,
  • utgående från behoven vid höjd beredskap och ytterst i krig lämna förslag för fortsatta inriktning av totalförsvaret (militärt försvar och civilt försvar) för åren 2021–2025 samt särskilt belysa den fortsatta utvecklingen av en sammanhängande planering för totalförsvaret,
  • beakta för totalförsvaret relevanta delar av den bredare komplexa hotmiljö som präglar säkerhetspolitiska kriser såväl i fredstid som vid höjd beredskap inklusive så kallad hybridkrigföring,
  • belysa krigsorganisationens och den militära förmågans relevans i såväl det nationella försvarsperspektivet som rörande möjligheten att delta i internationella fredsfrämjande insatser givet den säkerhetspolitiska utvecklingen samt särskilt belysa behovet av försvarsförmåga på Gotland,
  • analysera behovet av att utveckla försvarsunderrättelseförmågan samt utveckla plattformen för cyberförmågan i Försvarsmakten
  • beakta förmågeutvecklingen i omvärlden och konsekvenser för krigsorganisationen samt beakta utvecklingen av de försvarssamarbeten Sverige deltar i och då särskilt redovisa ytterligare fördjupat samarbete med Finland,
  • lämna en inriktning för det civila försvaret och beakta och analysera ambitionsnivåer för olika beredskapsåtgärder gällande bland annat skydd av samhällsviktig verksamhet och infrastruktur, befolkningsskydd, försörjningsfrågor, psykologiskt försvar och påverkansoperationer samt samverkan och koordinering inom totalförsvaret,
  • behovet av att säkerställa ambitionen i bredare säkerhetspolitiska frågor inom ramen för förtroendeskapande åtgärder och initiativ inom rustningskontroll med mera,
  • redovisa möjliga effektiviseringar och konsekvenser av förslagen inklusive kostnader samt föreslå hur dessa ska finansieras och effekterna för krigsdugligheten.