Mål med samarbetet

Sveriges mål med försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är att förbättra Försvarsmaktens operativa förmåga och att möjliggöra gemensamt operativt agerande med Finland. Med hjälp av samarbetet blir också försvarsmakterna i båda länderna effektivare verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Samarbetet grundar sig på förtroende och långsiktigt arbete länderna emellan.

Svensk och finsk soldat
Svensk och finsk soldat Foto: Anders Sjödén / Försvarsmakten

Samarbetet syftar till att stärka Sveriges och Finlands nationella försvar och ländernas förmåga att agera tillsammans vilket förstärker säkerheten i Östersjöområdet. Det fördjupade försvarssamarbetet omfattar även operativ planering och förberedelser för gemensamt användande av civila och militära resurser i olika scenarier.

Exempel på dessa kan vara hävdandet av den territoriella integriteten eller utövandet av rätten till kollektivt självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan. Endast under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas kan länderna agera gemensamt. Genom att skapa en handlingsfrihet att agera gemensamt höjs tröskeln för incidenter och angrepp.

Försvarssamarbetet Sverige-Finland