Foto: Johnér

Fossilfria transporter och resor

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Genom att ta ansvar för vår klimatpåverkan på hemmaplan visar vi ledarskap för världens länder. Den gröna omställningen skapar också nya jobb. Därför satsar regeringen på förnybar energi, fossilfria resor och investeringsstöd för minskade utsläpp.

Hur ska Sverige bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer?

Foto: Johnér

Regeringens arbete för att minska transporternas klimatpåverkan

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Genom att ta ansvar för vår klimatpåverkan på hemmaplan visar vi ledarskap för världens länder. Den gröna omställningen skapar också nya jobb. Därför satsar regeringen på förnybar energi, fossilfria resor och investeringsstöd för minskade utsläpp.

Illustratör: Annika Carlsson

Riksdagen antar historiskt klimatpolitiskt ramverk

Riksdagen har röstat igenom ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.

Vad gör regeringen för att uppnå fossilfria transporter och resor?

Ett bonus–malus-system för nya bilar

Regeringen vill öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt (malus) de första tre åren. Bonus–malus-systemet kompletterar de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidrar till att minska transportsektorns fossilberoende och klimatpåverkan.

Bränslebytet - klimatomställning i transportsektorn

Bränslebytet är ett förslag till helt nya styrmedel som både reducerar transportsektorns utsläpp och över tid kan öka användningen av biodrivmedel kraftigt. I arbetet med det nya regelverket har ledorden varit långsiktighet och stabilitet. Biodrivmedelsbranschen behöver styrmedel som är hållbara över tid och klimatet behöver kraftfull politik för att minska utsläppen.

Nationell infrastrukturplan 2018-2029

En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge. Regeringen fattade i juni 2018 beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för planperiod, 2018–2029. Infrastruktursatsningarna i planen ska bidra till en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet.

Regeringen föreslår ytterligare en halv miljard på klimatåtgärder

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste satsningar för att få igång klimatåtgärder över hela landet. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att Klimatklivet stärks med ytterligare 500 miljoner kronor under 2017 för att öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Detta är en nyhet ur budgetöverenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Regeringen tillsätter utredning om svensk biogas framtid

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om de långsiktiga förutsättningarna för biogasproduktion i Sverige. Åsa Westlund, ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott, kommer att leda utredningen.

Regeringen möjliggör kommunala miljözoner

Regeringen ger kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020 för att komma till rätta med luftföroreningarna. Kommunerna avgör själva om och var miljözoner bör tillämpas.

Premie till nya elbussar

Regeringen införde 2016 en elbusspremie för att främja introduktionen av eldrivna bussar på marknaden. Den ska göra det billigare för regioner och kommuner att köpa in elbussar till kollektivtrafiken. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut premien. 50 miljoner kronor avsätts under 2016 och 100 miljoner kronor per år 2017-2019.

Innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet att utlysa medel för inrättandet av två innovationskluster för demonstration av etanol respektive transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter.

100 miljoner till hållbart biobränsle till flyget

Flygtrafiken står idag för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid. Samtidigt är utbudet av hållbara alternativ till fossilt flygbränsle mycket litet. Regeringen gav i förra veckan Energimyndigheten i uppdrag att verka för att öka användningen av hållbara biobränslen i flyget.

Skatt på flygresor

Genom en skatt på flygresor kan flyget i högre utsträckning bära sina egna klimatkostnader. Regeringen presenterade i augusti 2017 förändringar avseende tidigare remitterade förslag om bland annat skatt på flygresor. Regeringens flygstrategi redovisar prioriteringar inom sju olika områden för det fortsatta arbetet med att utveckla förutsättningarna för det svenska flyget.

Ökat anslag till järnvägsunderhållet

Tågtrafiken är avgörande för jobb, konkurrenskraft och klimatomställning. En fungerande järnväg bidrar till den önskade överflytten av transporter från väg till järnväg, med mindre klimatutsläpp till följd. Därför ökar regeringen anslagen för järnvägsunderhåll med 1,24 miljarder kronor per år för 2016-2018. I budgetpropositionen för 2017 tillförde regeringen ytterligare 2,8 miljarder kronor för 2019 och 3,1 miljarder kronor för 2020. I budgetpropositionen för 2017 tillförde regeringen även 200 miljoner i syfte att höja järnvägens kapacitet.

Tyngre och längre lastbilar och tåg

Utredningen om fossilfrihet på väg föreslår förändringar så att trafik med längre och tyngre lastbilar kan tillåtas på lämpliga delar av vägnätet. Regeringen har beslutat att höja maxvikten för lastbilar. Regeringens proposition Godstrafikfrågor innehåller förslag om att delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt.

Nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

100 miljoner kronor satsas på cykelfrämjande åtgärder 2016 och 2017. Regeringen vill att cyklingen ökar samtidigt som säkerheten måste förbättras och kunde den 28 april 2017 presentera en cykelstrategi för ökad och säker cykling.

Fossilfritt Sverige

För att Sverige ska bli fritt från fossila bränslen krävs att alla aktörer inom samhället samverkar och jobbar aktivt för att minska utsläppen. En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen i att stärka och fördjupa arbetet med initiativet Fossilfritt Sverige.

Stadsmiljöavtal för lokala och regionala kollektivtrafikprojekt

Det är viktigt att ökningen av persontransporter i tätorter sker med kollektivtrafik, cykel och gång så att biltrafiken kan minska. Regeringens stadsmiljöavtal innebär att regeringen för perioden 2015-2018 avsatt 500 miljoner kronor per år till statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort genom ett ramverk för stadsmiljöavtal. Därefter tillfördes har ytterligare medel tillförts. Från 2017 ingår även investeringar i cykelprojekt.

Energimyndigheten samordnar energiomställning i transportsektorn

Utredningen om fossilfrihet på väg föreslog att en samordnare tillsätts för minskad klimatverkan från transporter, elektrifiering av vägar, laddinfrastruktur och biodrivmedel. Regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att samordna energiomställning i transportsektorn och laddinfrastrukturens utveckling, samt information om laddstolpars placering. Energimyndigheten överlämnade en strategisk plan och delrapporter till Miljö- och energidepartementet år 2017.

Mer förnybara energikällor ger förutsättningar för fossilfria transporter och resor

En avgörande fråga för att nå en fossilfri transportsektor är tillgången till förnybar energi. Genom att öka andelen fordon som drivs med el och öka elproduktionen från förnybara energikällor kan fler fordon gå på el samtidigt som koldioxidutsläppen minskar. Samtidigt frigörs biogas som kan användas till andra fordonstyper som är svårare att driva med el. Regeringens vision är att Sverige ska ha ett energisystem som helt baseras på förnybara energikällor.

Ansvarsfull upphandling bidrar till hållbara transporter

Upphandlingsmyndigheten är en ny myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Målet är att utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. De offentliga upphandlingarna i Sverige omfattar 625 miljarder kronor varje år. Det motsvarar en femtedel av BNP. Upphandlingsmyndigheten arbetar bland annat för minskade utsläpp och ökad säkerhet inom transportområdet.

Fossilfrihet på väg

Regeringen hat satsat på flera investeringar i transportsektorn och har flera utredningar på gång för att lägga grunden för ytterligare åtgärder. Ett viktigt underlag för regeringen i det här arbetet är slutbetänkandet från den så kallade FFF-utredningen (Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84). Regeringen har gått vidare med flera förslag som utredningen lade.

Resfria möten i myndigheter

Trafikverket har på regeringens uppdrag drivit projektet Resfria möten i myndigheter (REMM) i flera år. Syftet är att öka förutsättningarna för resfria, digitala möten. Det är en viktig del i digitaliseringsarbetet som pågår i svenska myndigheter och minskar koldioxidutsläppen från resor och transporter. REMM startade 2011 med 19 myndigheter och 2016 fick ytterligare 65 myndigheter i uppdrag att arbeta enligt REMMs metod.

Grön omställning

Regeringen tillsatte analysgruppen Grön omställning med utgångspunkten att höga klimatpolitiska ambitioner kan gå hand i hand med utvecklingen av ett dynamiskt näringsliv. Analysgruppen redovisade sin slutrapport och policyförslag 2016. Rapporten innehåller diskussionsunderlag och policyförslag inom fem strategiska områden: en klimatneutral industrisektor, hållbar konsumtion, mobilitet och transporter, finansiering av grön omställning och lokalt omställningsarbete.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 39 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida