Illustration: Finansdepartementet

Fri och rättvis handel

Sverige ska vara ett föregångsland för fri och rättvis handel. En öppen världshandel är ett centralt verktyg för hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och fattigdomsbekämpning.

Regeringen arbetar för att fri handel, utvecklingssamarbete, skydd av arbetstagares rättigheter, miljön, jämställdhet liksom människors och djurs hälsa ska vara ömsesidigt förstärkande och samstämmiga. I ljuset av de globala utmaningar vi ser idag är detta arbete viktigare än någonsin. Alla krafter i samhället måste arbeta tillsammans om vi ska lyckas. Regeringen har identifierat tio utgångspunkter där vi tillsammans och medvetet ska driva arbetet framåt.

Ansvariga statsråd
Per Bolund
Ann Linde
Ansvariga departement
Finans­departementet
Utrikes­departementet
 • Färdplan för fri och rättvis handel

  I färdplanen finns tio utgångspunkter som bland annat rör fri och rättvis handel i EU:s handelspolitik och internationellt utvecklingssamarbete.

Tio utgångspunkter i arbetet för fri och rättvis handel

 • Illustration: Finansdepartementet

  1. Verka för fri och rättvis handel genom EU:s handelspolitik

  Sverige för en aktiv politik för frihandel och mot protektionism och för att EU ska vara en föregångare för fri och rättvis handel. Regeringen driver utvecklingen av progressiva och hållbara frihandelsavtal med ambitiösa kapitel om hållbarhetsfrågor. Ytterligare ett verktyg för att främja hållbar och inkluderande handel är de extra tullättnader som EU ger till vissa utvecklingsländer som arbetar aktivt med internationella konventioner om till exempel mänskliga rättigheter, barnets rättigheter, jämställdhet och miljö.

 • Illustration: Finansdeprtementet

  2. Främja fri och rättvis handel genom internationellt utvecklingssamarbete

  En inkluderande hållbar global tillväxt kräver mer handel – inte mindre. Utvecklingsländers deltagande i internationell handel måste öka och för det räcker inte sänkta tullar. Länderna behöver också stöd för att kunna dra nytta av handelns fördelar. Regeringen verkar därför genom det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet Aid for Trade för att bl.a. bygga upp produktiv kapacitet och handelsrelaterad infrastruktur i utvecklingsländer. Aid for Trade är också viktigt för att stärka utvecklingsländernas kunskap om ökade hållbarhetskrav.

 • Illustration: Finansdeprtementet

  3. Främja partssamverkan mellan arbetsmarknadens parter genom Global Deal

  Statsminister Stefan Löfven har tillsammans med ILO och OECD tagit initiativ till Global Deal. Global Deal är ett globalt partnerskap som arbetar med förbättrade arbetsmarknadsrelationer och social dialog som verktyg för fler jobb, bättre arbetsvillkor, ökad produktivitet och inkluderande tillväxt. Målet på lång sikt är att fler ska få ta del av globaliseringens fördelar. Regeringen ser även Global Deal som en viktig del i genomförandet av Agenda 2030.

 • Illustration: Finansdeprtementet

  4. Främja förbättrade arbets- och produktionsvillkor genom arbete med internationella normer och riktlinjer

  Regeringen förväntar sig att företag följer de internationella riktlinjerna som finns för hållbart företagande, t.ex. i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt ILO:s kärnkonventioner och trepartsdeklarationer. Regeringen verkar aktivt för att främja ILO:s centrala roll för normbildning inom arbetslivsområdet till förmån för fri och rättvis handel. Den nationella kontaktpunkten (NKP) ska främja OECD:s riktlinjer och hantera anmälningar mot företag som anses ha brutit mot dessa. NKP bygger på trepartssamverkan och består av staten, fackföreningarna och näringslivsorganisationerna. Regeringen medverkar även till att stärka utvecklingsländers kapacitet genom att stödja det internationella ramverket mot skatteflykt och skatteundandragande och möjliggöra ökat informationsutbyte på området, liksom att stödja uppbyggnad av effektiv skatteförvaltning i utvecklingsländer.

 • Illustration: Finansdeprtementet

  5. Underlätta företagens, civila samhällets och arbetsmarknadens parters arbete för förbättrade villkor för arbetstagare och småproducenter i andra länder

  Regeringen har en ambitiös politik för hållbart och ansvarsfullt företagande, Corporate Social Responsibility (CSR), som bland annat utgår från regeringens handlingsplan om företagande och mänskliga rättigheter från 2015 och regeringens skrivelse till riksdagen samma år om politik för hållbart företagande. För att underlätta för svenska företag att agera ansvarsfullt vid affärer på svåra och komplexa marknader utbildar regeringen ambassaderna runt om i världen i hållbart företagande. Regeringen har i förhandlingarna om EU:s förordning om konfliktmineraler verkat för obligatoriska krav på importörer att inrätta system om tillbörlig aktsamhet för att undvika att företagen importerar mineraler eller metaller från gruvor som finansierar konflikter.

 • Illustration: Finansdeprtementet

  6. Främja svenska företags ökade deltagande i den globala ekonomin

  Export- och internationaliseringsfrämjandet är en viktig byggsten för tillväxt, inte minst för små och medelstora företag. Regeringen antog 2015 en ny exportstrategi, och genom de satsningar som görs inom ramen för exportstrategin bidrar regeringen till innovativa och hållbara lösningar på globala utmaningar. Här ingår bland annat omställningen till en grön ekonomi genom resurseffektivisering, hållbar konsumtion och produktion samt socialt ansvar. Regeringen arbetar också för att institutioner som Världsbanken och regionala utvecklingsbanker, FN och EU ska ställa krav avseende hållbarhetskriterier vid finansiering och upphandling av projekt eller investeringar i utvecklingsländer.

 • Illustration: Finansdeprtementet

  7. Driva en feministisk utrikespolitik och därmed en feministisk handelspolitik

  Liberaliseringen av handeln har skapat fördelar för kvinnor, men i mindre utsträckning än för män. Rättvis handel innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att kunna delta i den globala handeln. Regeringen driver därför mycket aktivt frågor som rör jämställdhet i handelspolitiken, bland annat att jämställdhetsintegrering ska ingå i alla förhandlingar om EU:s frihandelsavtal. Sverige har även finansierat United Nations Conference on Trade and Developments (UNCTAD) arbete för bedömning av hur handelspolitiska åtgärder påverkar jämställdhet, en så kallad Trade and Gender Toolbox.

 • Illustration: Finansdeprtementet

  8. Underlätta hållbar offentlig upphandling

  En hållbar offentlig upphandling som ställer höga krav på villkoren för arbetstagare och småproducenter i andra länder ska underlättas. Sverige har sedan en tid ett nytt upphandlingsregelverk som ger bättre möjligheter att ta miljömässig och social hänsyn. Upphandlingsmyndigheten har även fått i uppdrag att främja upphandlade myndigheters tillgång till tillförlitlig information om produktionsvillkoren i andra länder. Regeringen har också presenterat en nationell upphandlingsstrategi med sju fokusområden, varav två handlar om miljömässigt ansvarsfull upphandling och social hållbarhet.

 • Illustration: Finansdeprtementet

  9. Underlätta för enskilda konsumenter att välja rätt

  Det ska vara lätt för konsumenter att välja varor som tillverkats med schysta produktionsvillkor för arbetstagare och småproducenter i andra länder. Detta är dock ofta komplext, särskilt då värdekedjorna i många fall är långa och globala. Konsumentverket har, tillsammans med bland annat Upphandlingsmyndigheten, fått i uppdrag att främja tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder. Regeringen har även tagit fram nya krav på hållbarhetsrapportering och verkar för att företagen ska ha en ledande ställning vid sin redovisning av detta arbete.

 • Illustration: Finansdeprtementet

  10. Stimulera utbildning om produktionsvillkor i andra länder

  I skolans styrdokument anges vikten av hållbar utveckling på flera ställen. Skolverket genomför en kunskapsöversikt över arbetet med utbildning för hållbar utveckling i skolväsendet för att få bättre förutsättningar i sin bedömning av behov av insatser. Högskolelagen föreskriver att universitet och högskolor i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling och i ett stort antal utbildningar ingår förståelse för hållbar utveckling som ett krav för att nå examen.

 1. 1 Verka för fri och rättvis handel genom EU:s handelspolitik
 2. 2 Främja fri och rättvis handel genom internationellt utvecklingssamarbete
 3. 3 Främja partssamverkan mellan arbetsmarknadens parter genom Global Deal
 4. 4 Främja förbättrade arbets- och produktionsvillkor genom arbete med internationella normer och riktlinjer
 5. 5 Underlätta företagens, civila samhällets och arbetsmarknadens parters arbete för förbättrade villkor för arbetstagare och småproducenter i andra länder
 6. 6 Främja svenska företags ökade deltagande i den globala ekonomin
 7. 7 Driva en feministisk utrikespolitik och därmed en feministisk handelspolitik
 8. 8 Underlätta hållbar offentlig upphandling
 9. 9 Underlätta för enskilda konsumenter att välja rätt
 10. 10 Stimulera utbildning om produktionsvillkor i andra länder

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet