De gemensamma åtagandena - bakgrund

De gemensamma åtagandena ligger till grund för UD:s förhållande till svenska civilsamhällesorganisationer. Genom de gemensamma åtagandena skapas ett ramverk för dialog mellan regeringen och det civila samhället.

Den 2 juli 2015 beslutade regeringen om gemensamma åtaganden med svenska civilsamhällesorganisationer för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet. De gemensamma åtagandena syftar till:

  • Att skapa ett långsiktigt förhållningssätt utifrån gemensamma principer och åtaganden.
  • Att skapa en inkluderande dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationerna.
  • Att civilsamhällesorganisationernas roller och mervärden tillvaratas för att uppnå de övergripande biståndsmålen.

Åtagandena är uppdelade i sex centrala principer om civilsamhällets självständighet och oberoende, ökad dialog, stärkt kvalitet och långsiktighet i utvecklingssamarbetet, öppenhet och insyn samt vikten av mångfald.

Regeringen åtar sig därför att skapa utrymme för civilsamhällesorganisationerna att föra dialog och utveckla informationsutbytet, värna om deras självständighet, verka för tydliga och långsiktiga villkor, arbeta för ökad insyn och för att höja kvaliteten i utvecklingssamarbetet.

Civilsamhällesorganisationerna åtar sig bland annat att öka kunskap, bilda opinion och öka engagemanget för globala utvecklingsfrågor, dela med sig av kunskap och erfarenheter och stärka samarbetspartners kapacitet att uppnå sina egna mål.

Regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer som gemensamt ansvarar för genomförandet och dess uppföljning. Åtagandena följs upp löpande av en arbetsgrupp bestående av representanter från UD och civilsamhällesorganisationerna.