Lagförslag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning

Uppdaterad

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter. Detta medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar.

Dataskyddsförordningen stärker skyddet och rättigheterna för den som får sina personuppgifter behandlade och påverkar företag, myndigheter och organisationer som hanterar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver att svenska författningar anpassas för att säkerställa både att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen.

Lagförslag

Regeringen har beslutat följande propositioner.

Ny dataskyddslag

Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs. Vidare föreslås att vissa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ändras.

Den föreslagna lagen innehåller bland annat bestämmelser om att dataskyddsförordningen med vissa undantag ska gälla även utanför sitt egentliga tillämpningsområde. Lagen ska dock vara subsidiär i förhållande till annan lag eller förordning, vilket möjliggör avvikande bestämmelser i så kallade registerförfattningar.

Lagförslaget förtydligar under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas med stöd av dataskyddsförordningen.

Slutligen anges att dataskyddsförordningen och den nya lagen inte ska tillämpas i den utsträckning det strider mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag

SFS 2018:218 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning

Regeringen lämnar förslag som anpassar lagar inom de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områdena till EU:s nya dataskyddsförordning. I propositionen föreslår regeringen vissa undantag från dataskyddsförordningen för att säkerställa att viktiga register fyller sin avsedda funktion. Undantagen innebär begränsningar i de registrerade personernas rätt att utesluta personuppgifter från den behandling som sker i registren. I övrigt föreslår regeringen de följdändringar som behövs.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Prop. 2017/18:111 Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning

Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

Regeringen lämnar förslag som anpassar kreditupplysningslagen till EU:s nya dataskyddsförordning i fråga om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade. Förslagen innebär att behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning förbjuds i kreditupplysningsverksamhet. De innebär också att när en kreditupplysning lämnas ut ska fysiska personer ges rätt till information om bland annat varifrån uppgifterna har hämtats, hur länge de kommer att lagras och möjligheten att framställa klagomål till Datainspektionen. Rätten för en fysisk person att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne kommer i fortsättningen att regleras i EU:s dataskyddsförordning.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Prop. 2017/18:120 Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

Regeringen bedömer att dataskyddsförordningen ger utrymme för en sådan särskild reglering om personuppgiftsbehandling som finns i domstolsdatalagen. Det krävs dock vissa ändringar i domstolsdatalagen för att anpassa den till dataskyddsförordningen. Regeringen föreslår bland annat regler om dataskyddsombud och att domstolsdatalagens förbud mot att använda integritetskänsliga sökbegrepp ska omfatta fler typer av uppgifter. Förslagen innebär en förstärkning av enskildas skydd för den personliga integriteten.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Prop. 2017/18:113 Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning

Regeringen lämnar förslag som anpassar lagstiftningen om personuppgiftsbehandling inom Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogdemyndighetens verksamheter till EU:s nya dataskyddsförordning. Anpassningarna gäller inte personuppgiftsbehandling vid myndigheternas brottsbekämpande verksamhet.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Prop. 2017/18:95 Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning

Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning

Propositionen innehåller förslag till anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning. En ny lag om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador föreslås. Den nya lagen bidrar till öppenhet och förutsebarhet i verksamheten. Det föreslås också anpassningar till EU:s dataskyddsförordning av registerlagarna för Arbetsförmedlingen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). I den arbetsmarknadspolitiska verksamheten föreslås även en förlängd gallringstid från två till tre år i syfte att underlätta återinträde i arbetsmarknadspolitiska program. Ändringen innebär att personuppgifter ska gallras så fort de inte längre behövs i verksamheten, dock senast efter tre år.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Prop. 2017/18:112 Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning

EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden

I propositionen lämnar regeringen förslag som anpassar befintliga dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets ansvarsområden till EU:s nya dataskyddsförordning. Regeringen föreslår ändringar i bland annat rennäringslagen, postlagen och lagen om behörighet för lokförare. Förslagen innebär inga större ändringar i sak utan går främst ut på att hänvisningar till personuppgiftslagen i relevanta fall ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen och att dubbelregleringar tas bort.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Prop. 2017/18:122 EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden

Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Prop. 2017/18:115 Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform

I propositionen föreslås lagändringar inom delar av Finansdepartementets ansvarsområde, bland annat avseende den officiella statistiken, med anledning av EU-förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Prop. 2017/18:107 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform

Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa lagar på
finansmarknadsområdet till EU:s nya dataskyddsförordning. Förslagen
innebär framför allt att hänvisningar till personuppgiftslagen tas bort och i vissa fall ersätts av hänvisningar till dataskyddsförordningen.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Prop. 2017/18:142 Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

Anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa lagstiftningen inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde till EU:s nya dataskyddsförordning.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Prop. 2017/18:133 Anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Propositionen innehåller förslag som har som mål att anpassa lagarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde till EU:s nya dataskyddsförordning.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Prop. 2017/18:171 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Propositionen innehåller förslag till lagändringar på utbildningsområdet
som innebär kompletteringar och anpassningar till EU:s allmänna dataskyddsförordning, till den i propositionen Ny dataskyddslag (prop. 2017/18:105) föreslagna lagen (2018:000) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, och till föreskrifter som meddelas med stöd av den lagen. Ändringar föreslås i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, studiestödsdatalagen (2009:287), och skollagen (2010:800).

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2018.

Prop. 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Ny kamerabevakningslag

Regeringen föreslår att kameraövervakningslagen upphävs och att en ny lag om kamerabevakning införs. Genom den nya lagen förbättras möjligheterna att använda kamerabevakning samtidigt som integritetsskyddet förstärks. Regleringen anpassas också till de nya EU-reglerna om dataskydd. 

Riksdagen är positiv till regeringens förslag i stort och har sagt ja till det. De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2018.

Prop. 2017/18:231 Ny kamerabevakningslag

Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Regeringen föreslår en ny lag, kriminalvårdsdatalagen, som ska gälla för behandling av personuppgifter inom den del av Kriminalvårdens verksamhet som inte omfattas av brottsdatalagens tillämpningsområde.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en ny kriminalvårdsdatalag. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2018.

Prop. 2017/18:248 Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning 

Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

Regeringen lämnar i propositionen förslag som anpassar utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2018.

Prop. 2017/18:254 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

EU:s nya dataskyddsdirektiv

Samma dag som dataskyddsförordningen utfärdades, den 27 april 2016, antogs EU:s nya dataskyddsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF).

Regeringen föreslår att EU:s nya dataskyddsdirektiv i huvudsak genomförs genom en ny ramlag, brottsdatalagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny brottsdatalag. Lagändringarna börjar i huvudsak gälla den 1 augusti 2018.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation)

Den 27 april 2016 utfärdades Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

EU:s dataskyddsförordning börjar tillämpas den 25 maj 2018.