Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

En unik möjlighet till förändring

Uppdaterad

Sedan år 2012 bedrivs ett globalt samarbete med att formulera en ny agenda för global utveckling inom FN, som ska kallas de hållbara utvecklingsmålen (Sustainable Development Goals). De ska ersätta den nuvarande utvecklingsagendan, FN:s millenniemål, som löper ut i december 2015. De hållbara utvecklingsmålen ska antas i FN:s generalförsamling i september 2015 och träda i kraft efter årsskiftet. Processen med att formulera de nya målen kallas därför post-2015.

Post 2015-agendan

Den nya agendan ska likt sin föregångare sträcka sig över en femtonårig period, från 2015 till 2030. Men utöver detta så skiljer sig de hållbara utvecklingsmålen markant från millenniemålen. Alla världens länder måste bidra till den förändring som krävs för att vi ska åstadkomma en hållbar utveckling. De hållbara utvecklingsmålen kommer därför att vara universella, vilket innebär att de förpliktigar såväl utvecklade länder som utvecklingsländer att genomföra åtgärder för att målen ska uppnås.

Utvecklade länder måste förändra sina ohållbara konsumtionsmönster och minska sina koldioxidutsläpp, och utvecklingsländer måste ta ett större politiskt och ekonomiskt ansvar för sin hållbara utveckling. Den nya agendan ska inte huvudsakligen genomföras med biståndspengar, utan genom en rad finansiella åtgärder och reformer, såsom skattesamarbete och sänkta kostnader för remitteringar, vari biståndet har en viktig katalytisk men begränsad funktion.

De hållbara utvecklingsmålens vision och de åtgärder som deras uppfyllelse kräver innebär att alla länder gemensamt måste ställa om - ekonomiskt, miljömässigt och socialt - för att tillsammans ta sikte på att nå målsättningarna för global hållbarhet. Den nya agendan innebär därför en unik möjlighet till förändring.