Mål 8. Verka för en stadig och hållbar ekonomisk tillväxt för alla, full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla

Uppdaterad

8.1 Upprätthålla en ekonomisk per capita-tillväxt i enlighet med nationella förhållanden och en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.

8.2 Öka den ekonomiska produktiviteten genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med stort mervärde och hög arbetsintensitet.

8.3 Föra en utvecklingsinriktad politik som främjar produktiva insatser, anständiga arbeten, företagande, kreativitet och innovation. Främja formalisering av och tillväxt för mikroföretag och små och medelstora företag, bland annat genom att se till att de har tillgång till finansiella tjänster.

8.4 Fram till 2030 successivt öka den globala resurseffektiviteten för konsumtion och produktion och sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramprogrammet för hållbar konsumtion och produktion, och se till att de utvecklade länderna går i täten i detta arbete.

8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

8.6 Till 2020 kraftigt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.

8.7 Vidta omedelbara och ändamålsenliga åtgärder för att utrota tvångsarbete, det moderna slaveriet och människohandel. Förbjuda och utrota de värsta formerna av barnarbete, däribland rekrytering och användning av barnsoldater, samt utrota all form av barnarbete till 2025.

8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive migrerande arbetstagare, särskilt kvinnliga migranter och människor med osäkra anställningar.

8.9 Till 2030 utarbeta och genomföra en politik som främjar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar den lokala kulturen och lokala produkter.

8.10 Öka de inhemska finansinstitutens kapacitet för att se till att alla har bättre tillgång till banktjänster, försäkringar och finansiella tjänster.

8.a Öka Aid for Trade-stödet till utvecklingsländerna, särskilt de minst utvecklade länderna, bland annat genom den förstärkta integrerade ramen för handelsrelaterat tekniskt bistånd till de minst utvecklade länderna.

8.b Till 2020 utveckla och lansera en global strategi för ungdomars sysselsättning samt genomföra Internationella arbetsorganisationens globala sysselsättningspakt.