Uppstartsmöte: nya politiken för det svenska utvecklingsarbetet

Biståndsminister Isabella Lövin bjöd in till ett första konsultationsmöte den 1 juni 2015 på temat ”Utmaningar och möjligheter för utveckling – idag och i framtiden”.

Mötet utgjorde startskottet för det arbete som ska bedrivas öppet och brett i syfte att tillsammans ta fram en kunskapsbaserad, brett förankrad inriktning för det svenska utvecklingssamarbetet, anpassad till utmaningarna och behoven i världen av idag. Över hundra representanter från organisationer, riksdagspartier, företag, myndigheter och akademin deltog i uppstartsmötet.

Mötet var indelat i två block. I det första blocket diskuterades förutsättningar, utmaningar och risker för en hållbar utveckling på kort och lång sikt. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka presenterade skrivelsen Strukturella orsaker till fattigdom och ojämlikhet samt förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling, följt av en paneldiskussion. Det andra blocket bestod av gruppvisa diskussioner om att biståndets utmaningar, hot och möjligheter för en hållbar utveckling 10 år framåt i tiden.   

Relevanta dokument

Samlat underlag från uppstartsmötet för den nya politiken för svenskt utvecklingssamarbete som hölls 1 juni 2015.