Foto: Maskot/Folio

Hållbar konsumtion

En stor del av dagens miljöproblem hänger ihop med vår privata konsumtion. Vi måste förändra vad och hur vi konsumerar för att uppnå de mål som satts upp enligt Sveriges miljömål och Agenda 2030. Men hållbar konsumtion omfattar inte endast miljöfrågor, utan också sociala och ekonomiska aspekter. Regeringens strategi för hållbar konsumtion är en grund för det fortsatta arbetet och tar sikte på vad staten kan göra tillsammans med andra samhällsaktörer för att underlätta för oss konsumenter att agera hållbart.

Ansvariga statsråd
Per Bolund
Ansvariga departement
Finans­departementet
 • Strategi för hållbar konsumtion

  Hur kan konsumtionen göras mer hållbar? Hur kan det bli lättare för oss konsumenter att göra klimatsmarta val? Det är några av de frågor som står i fokus i regeringens strategi för hållbar konsumtion. I videon berättar konsumentminister Per Bolund mer om strategin.

Statsrådet i talarstolen.
Värden för seminariet, konsumentminister Per Bolund, gav exempel på hållbar konsumtion då han bar en kostym hyrd av ett ledande svenskt klädföretag och slips köpt på andrahandsmarknaden. Foto: Catrin Arhusiander/Finansdepartementet

Per Bolund lanserade strategin

Den 4 oktober höll konsumentminister Per Bolund ett seminarium om strategin för hållbar konsumtion.

Foto: Maskot / Folio

Läs och ladda ner strategin

Regeringen presenterade strategin för hållbar konsumtion i budgetpropositionen för 2017. Läs hela strategin eller en kortversion på svenska eller engelska.

Foto: Maskot / Folio

Frågor och svar

Här finns frågor och svar om strategin och om hållbar konsumtion generellt.

Fokusområden: Strategi för hållbar konsumtion

 • Foto: Maskot / Folio

  1. Öka kunskapen och fördjupa samarbetet

  Kunskaperna om konsumtionens konsekvenser för miljön behöver stärkas, och samarbeten fördjupas på olika nivåer i samhället. Regeringen vill därför inrätta ett nytt forum som ska samla aktörer som på olika sätt kan bidra till en mer miljösmart konsumtion. Forumet ska arbeta med att sprida goda exempel och ta fram lösningar på hur konsumtionen kan bli mer hållbar. Skolan har en viktig roll när det gäller att öka kunskaperna om konsumtion och miljö hos barn och unga. Regeringen vill ge Konsumentverket i uppdrag att i samverkan med andra berörda aktörer underlätta undervisningen om konsumtionens påverkan på miljön.

 • Foto: Finansdepartementet / Regeringskansliet

  2. Stimulera hållbara sätt att konsumera

  Som konsumenter kan vi bidra till en miljömässigt hållbar konsumtion genom att ändra våra beteenden. Men många av oss upplever ofta hinder i form av bland annat brist på information. Förutom att utveckla miljöinformationen i konsumentupplysningstjänsten Hallå konsument föreslår regeringen att Konsumentverket får i uppdrag att på olika sätt underlätta och stimulera val av de ur miljösynpunkt bästa alternativen, så kallad nudging. Regeringen har även gett en utredare i uppdrag att kartlägga delningsekonomin och då analysera användares rättsliga ställning samt resonera kring behov av åtgärder för att främja en positiv utveckling av delningsekonomin. Regeringen driver också på arbetet för en effektivare miljömärkning.

 • Foto: Maskot / Folio

  3. Effektivisera resursanvändningen

  Att återanvända i stället för att köpa nytt bidrar till en mer hållbar konsumtion och innebär stora vinster för miljön. För att stimulera återanvändning av varor föreslår regeringen en sänkning av momsen från 25 procent till 12 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror och kläder med mera. En skattereduktion införs för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. Regeringen verkar på flera olika sätt för att underlätta utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Inom EU driver regeringen på för att produkter ska utformas på ett sätt som underlättar reparation och återvinning.

 • Foto: Finansdepartementet / Regeringskansliet

  4. Förbättra informationen om företagens hållbarhetsarbete

  Konsumenter kan genom efterfrågan och engagemang påverka företag i en mer hållbar riktning. Men då krävs tydlig information om företagens hållbarhetsarbete, bland annat om vilka miljöhänsyn som tas. Regeringen har föreslagit nya regler som innebär att stora företag ska rapportera om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor, exempelvis miljö, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Regeringen ser behov av hårda tag mot vilseledande marknadsföring gällande vilka miljöhänsyn företagen faktiskt har tagit. EU-kommissionen har tagit fram särskilda riktlinjer kring detta. Konsumentverket har gjort en kartläggning över hur miljöargument används och som ska ligga till grund för myndighetens tillsyn på området. Konsumentverket har även fått möjlighet att omedelbart kunna stoppa företag som ägnar sig åt otillåten marknadsföring, exempelvis felaktiga miljöpåståenden. Regeringen uppmärksammar även den finansiella sektorns betydelse för att nå hållbarhetsrelaterade mål.

 • Foto: Maskot / Folio

  5. Fasa ut skadliga kemikalier

  I regeringens miljöarbete ingår åtgärder för en giftfri miljö och för att minska riskerna med kemikalier i vår vardag. Barn är extra utsatta för farliga kemikalier och är därför särskilt prioriterade. Kemikalieinspektionen har fått förnyat uppdrag att arbeta med handlingsplanen för en giftfri vardag. Regeringen har föreslagit en punktskatt på farliga kemikalier i viss elektronik. Särskilda insatser görs också när det gäller bland annat mikroplaster. Ett förslag om att inrätta ett kunskapscentrum för att få fram alternativ till farliga kemikalier utreds för närvarande.

 • Foto: Maskot / Folio

  6. Öka tryggheten för alla konsumenter

  Att stärka den sociala hållbarheten handlar bland annat om att uppmärksamma konsumenters olika förutsättningar utifrån ekonomi, ålder, kön, funktionsnedsättning eller andra personliga omständigheter. Regeringens strategi för att motverka överskuldsättning innehåller bland annat en förstärkt skuldsaneringsverksamhet och uppdrag till Konsumentverket att ta fram rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Att vissa konsumenter är mer utsatta än andra för påträngande affärsmetoder är något som i högre utsträckning bör beaktas i samband med lagstiftning nationellt och inom EU, exempelvis i översynen av EU:s konsumentskyddslagstiftning.

 • Foto: Finansdepartementet och Maskot / Folio

  7. Fokusera på livsmedel, transporter och boende

  Livsmedel, transporter och boende orsakar de största utsläppen från vår privata konsumtion. Genom att förändra våra beteenden inom dessa områden gynnas såväl miljö och hälsa som hushållens ekonomi. Här kommer forumet för miljösmart konsumtion som regeringen föreslår att spela en viktig roll. När det gäller hållbara livsmedel arbetar regeringen med en livsmedelsstrategi och vill även se en ursprungsmärkning av kött på restauranger och i storkök. En hel del arbete har genomförts och pågår för hållbara bostäder, till exempel är en energimärkning av hushållsapparater på väg och mikroproduktion av förnybar el stimuleras. En rad insatser genomförs på transportområdet för att främja att enskilda personer färdas med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Stödet till lokala klimatinvesteringar förstärks och förlängs.

 1. 1 Öka kunskapen och fördjupa samarbetet
 2. 2 Stimulera hållbara sätt att konsumera
 3. 3 Effektivisera resursanvändningen
 4. 4 Förbättra informationen om företagens hållbarhetsarbete
 5. 5 Fasa ut skadliga kemikalier
 6. 6 Öka tryggheten för alla konsumenter
 7. 7 Fokusera på livsmedel, transporter och boende

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 40 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida