Foto: Astrakan/Folio.

Halva makten, hela lönen

"I Sverige ska kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Var och en ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet och till ekonomisk trygghet, genom hela livet. Kvinnors livsinkomster är i genomsnitt betydligt lägre än mäns. Därför krävs ändring. Här kan du ta del av de problem vi står inför och vilka åtgärder som vidtas. Sveriges feministiska regering fortsätter arbetet mot minskade skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet - vi ger oss inte förrän kvinnor har halva makten och hela lönen."

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister

Jämställdhet är en hörnsten i den svenska modellen

  • Handlingsplan för jämställda livsinkomster

    Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke berättar om regeringens arbete mot minskade skillnader mellan kvinnor och mäns livsinkomster.

Minskade skillnader i livsinkomst mellan kvinnor och män bidrar till ett mer jämställt samhälle

Illustration: Regeringskansliet

Handlingsplan för jämställda livsinkomster

Regeringen har beslutat om en handlingsplan för jämställda livsinkomster. I handlingsplanen presenteras de åtgärder som regeringen vidtagit, eller kommer att vidta, för att minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Utbildning avgörande för livsinkomsten

En förklaring till skillnader mellan kvinnor och män vad gäller lön och inkomst är valet av utbildning. Den svenska arbetsmarknaden är i huvudsak uppdelad i kvinnodominerade och mansdominerade branscher. Även många yrken är antingen kvinno- eller mansdominerade. Dessa uppdelningar på arbetsmarknaden beror bland annat på individens val av utbildning och val av yrke.

Foto: Maskot/Folio.

Den könssegregerade arbetsmarknaden ska motverkas

Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad, det vill säga kvinnor och män arbetar inom olika sektorer och inom olika yrken. Den könssegregerade arbetsmarknaden är en av förklaringarna till skillnaderna i lön och inkomst mellan kvinnor och män.

Foto: Maskot/Folio

Skillnader i lön påverkar de ojämställda livsinkomsterna

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, men regeringen anser att utvecklingen mot jämställda löner går för långsamt. En arbetsmarknad där kvinnor och män kan delta på samma villkor ger en starkare ekonomi och är bra för individen och för samhället.

Foto: Astrakan/Folio

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro påverkar inkomsterna

Antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av organisatoriska eller sociala faktorer har nästan fördubblats sedan 2011. De vanligaste orsakerna till arbetsorsakade besvär, för både kvinnor och män, är stress och andra psykiska orsaker.

Foto: Westend61/Folio.

Högre frånvaro och färre arbetade timmar påverkar livsinkomsterna

Fler arbetade timmar ger normalt högre inkomster. Kvinnor har kortare överenskommen arbetstid än män. Kvinnor har också en högre frånvaro från arbetet, vilket bland annat beror på föräldraledighet, ohälsa och ett större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Foto: Maskot/Folio

En mer jämställd föräldraförsäkring

Kvinnor och män arbetar i dag ungefär lika mycket, men fördelningen av betalt förvärvsarbete och obetalt hemarbete skiljer sig fortfarande åt. Att fördelningen av föräldrapenning och föräldraledighet inte är jämställd är några av de faktorer som påverkar kvinnors situation på arbetsmarknaden.

Foto: Alexander Ruas/Folio

Kvinnor har lägre pensioner jämfört med män

Det finns stora skillnader mellan kvinnor och mäns pension. Skillnaderna har sin grund i ett ojämställt arbetsliv. Pensionerna speglar inkomsterna under livet. Även om Sverige är ett relativt jämställt land så gör livsinkomstskillnaderna att kvinnor i genomsnitt har 30 procents lägre pensioner jämfört med män.

Foto: Maskot/Folio

Minskade skillnader i livsinkomst bidrar till ett mer jämställt samhälle

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet