Den könssegregerade arbetsmarknaden ska motverkas

Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad, det vill säga kvinnor och män arbetar inom olika sektorer och inom olika yrken. Den könssegregerade arbetsmarknaden är en av förklaringarna till skillnaderna i lön och inkomst mellan kvinnor och män.

Foto: Maskot/Folio.

Lägre arbetskraftsdeltagande bland kvinnor, särskilt utrikes födda kvinnor

Arbetsmarknaden har under den senaste tiden utvecklats starkt. Sysselsättningen fortsätter att öka och allt fler deltar i arbetskraften. Även om Sverige ur ett internationellt perspektiv har ett högt deltagande på arbetsmarknaden bland kvinnor kvarstår skillnader, i synnerhet behöver utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande öka.
Under andra kvartalet 2017 var arbetskraftsdeltagandet i åldern 16–64 år 85 procent för män och 81 procent för kvinnor. En stor förklaring till skillnaden är utrikes födda kvinnors lägre deltagande. Endast 74 procent av utrikes födda kvinnor deltog i arbetskraften under första kvartalet 2017. Trenden är däremot svagt positiv de senaste 10 åren.
Kvinnors lägre arbetskraftsdeltagande beror i stor utsträckning på sjukdom och hemarbete. Ungefär 30 procent av kvinnorna som stod utanför arbetskraften angav sjukdom som orsak, jämfört med 26 procent av männen. Hemarbete anges som orsak av 7 procent av kvinnorna, men inte av några män. Män uppgav i större utsträckning heltidsstudier som anledning. För de inom arbetskraften är däremot kvinnor arbetslösa i något mindre utsträckning än män. Arbetslösheten som andel av arbetskraften var 6,5 procent bland kvinnor och 7,3 procent bland män 2016 (Statistiska centralbyrån, AKU, 2016).

Skillnader för kvinnor och män inom olika yrken, branscher och sektorer på arbetsmarknaden

Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad, det vill säga kvinnor och män arbetar inom olika sektorer och inom olika yrken. Den könssegregerade arbetsmarknaden är en av förklaringarna till skillnaderna i lön och inkomst mellan kvinnor och män.

De allra flesta kvinnor och män jobbar inom privat sektor. Av de anställda i den privata sektorn är 4 av 10 kvinnor. I den kommunala sektorn, vilken är den näst största sektorn, är 8 av 10 anställda kvinnor. Inom staten är fördelningen jämn.

Inom sektorerna fördelar sig kvinnor och män inom olika yrken. Kvinnor är överrepresenterade både i yrken och i sektorer med lägre löner. Enligt Medlingsinstitutet är yrke den enskilt viktigaste faktorn bakom löneskillnader mellan könen (Medlingsinstitutet, Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016).

Att försöka bryta den könssegregerade arbetsmarknaden kräver användande av flera av de instrument regeringen har till sitt förfogande. Åtgärder behöver också vidtas för att nå regeringens mål om en hög sysselsättningsgrad bland både kvinnor och män.

Åtgärder

Inom detta område har regeringen under denna mandatperiod vidtagit följande åtgärder.

Åtgärderna inom utbildning är viktiga för att bryta könssegregeringen
Mönster i fråga om yrkesval följer till stor del val som kvinnor och män gör tidigare i livet, till exempel i valet av utbildning. Därför är åtgärderna som nämns i kapitlet om utbildning viktiga för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

Artikel: Utbildning avgörande för livsinkomsten

Fler utrikes födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete eller studier

Regeringen har beslutat att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn anpassas efter barnets ålder. Lagförslaget är ett steg för en bättre etablering på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor och det kommunala vårdnadsbidraget har avskaffats.

Riksdagsskrivelse 2015/16:41

Arbetsförmedlingen har på uppdrag av regeringen redovisat en handlingsplan för hur myndigheten avser att öka andelen utrikes födda kvinnor som arbetar eller studerar.

Pressmeddelande: Arbetsförmedlingen får i uppdrag att särskilt fokusera på insatser för att minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor

Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor

Studieförbunden tillförs medel från 2018 för att bedriva studiemotiverande och uppsökande verksamhet bland utrikes födda kvinnor för att visa på möjliga vägar till studier. Verksamheten kan utformas som aktiverande och självstärkande kurser och ska verka rekryterande. Syftet är att kurserna ska ge deltagarna ökad kunskap om sig själva och sin omvärld, och att ge motivation till studier.

Artikel: Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor

Svenska från dag ett – påskyndar etableringen

Satsningen på svenska från dag ett genomfördes under 2016 i 273 kommuner. Folkbildningsrådet bedömer att satsningen bl.a. har bidragit till att deltagarna tidigt kommit igång med att lära sig svenska och att verksamheten påskyndar etableringen för både kvinnor och män. Studieförbunden och folkhögskolorna har aktivt arbetat för att nå kvinnor inom målgruppen, vilket har bidragit till att en stor andel kvinnor har nåtts i förhållande till sammansättningen i målgruppen.

Artikel: Mer medel till Svenska från dag ett

Kunskapssammanställning om utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför arbetskraften

Statskontoret ska sammanställa vilka faktorer som hindrar respektive underlättar för utomeuropeiskt födda kvinnor att delta i arbetskraften samt identifiera behovet av ytterligare analyser (A2017/01285/SV, rskr 2017/18:108–110).

I uppdragets andra del ingår att göra en studie riktad till kommunerna för att fånga upp deras erfarenheter, inklusive vilka insatser som enligt kommunernas bedömning visat sig fungera för att utomeuropeiskt födda kvinnor ska öka sitt arbetskraftsdeltagande.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att öka kunskapen om utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför arbetskraften

Arbetsförmedlingen ska motverka en könsuppdelning på arbetsmarknaden och främja jämställdhet

Regeringen har beslutat om att i Arbetsförmedlingens instruktion förtydliga att myndighetens verksamhet ska utformas så att den främjar jämställdhet och mångfald och motverkar en könsuppdelning på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har även fått i uppdrag att redovisa en plan, som ska genomföras 2016-2018, för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Arbetsförmedlingen).

Pressmeddelande: Arbetsförmedlingen ska främja jämställdhet på arbetsmarknaden

Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 lyfter fram jämställd regional tillväxt som ett verktyg för en hållbar regional tillväxt, bland annat genom ett systematiskt ledningsarbete, kartläggningar och synliggörande av regionala skillnader mellan kvinnor och män samt insatser för kvinnors företagande.

Pressmeddelande: Regeringen lanserar en nationell strategi för regional tillväxt

Nya stödmöjligheter till företag för ökad jämställdhet

Nya regionala investeringsstödet syftar till att investeringsstöd i större utsträckning ska nå kvinnor och personer med utländsk bakgrund, men också att nå fler företag inom hälso- och sjukvården samt i nyare branscher som t.ex. inom kulturella och kreativa näringar.

Pressmeddelande: Nya stödmöjligheter till företag för ökad jämställdhet

Tillväxtverket ska utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att stödja jämställd tillväxt. Målet med jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på hållbar tillväxt. Satsningen ska leda till hållbara resultat genom att jämställdhet integreras i ordinarie verksamhet, till exempel i beslutsprocesser, arbetssätt och rutiner (rskr 2015/16:70).

Artikel: Satsning på jämställdhet för hållbar tillväxt i Sveriges regioner

SCB tar fram nya indikatorer kopplade till jämställdhet

Regeringen har gett Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att ta fram indikatorer för de nya jämställdhetspolitiska delmålen om jämställd utbildning och jämställd hälsa. För de tidigare delmålen finns redan indikatorer. Indikatorerna ska presenteras på SCB:s temasida för jämställdhetsstatistik.

Pressmeddelande: Instrument för att mäta jämställdhet i utbildning och hälsa ska tas fram