Ekonomisk jämställdhet ska uppnås

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att vara ekonomiskt självständiga och kunna försörja sig själva genom arbete. Arbetsförmedlingen har därför fått i uppdrag att främja jämställdhet och mångfald och motverka könsuppdelning på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har också fått i uppdrag att fokusera på insatser som ökar sysselsättningen för utrikes födda kvinnor.

Foto: Maskot/Folio

Regeringens mål med arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad som är till nytta för arbetstagare och arbetsgivare, men även för samhället i stort. Ett delmål för jämställdhetspolitiken är ekonomisk jämställdhet som innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att försörja sig själva genom betalt arbete och leda till att ekonomisk jämställdhet uppnås.

Kvinnors sysselsättning och arbetskraftsdeltagande måste öka, särskilt bland utrikes födda. Sverige har en internationellt sett hög sysselsättningsgrad bland både kvinnor och män. Män är fortfarande sysselsatta i högre grad, men skillnaderna minskar över tid. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor är betydligt lägre än bland inrikes födda kvinnor och skillnaden är större mellan utrikes födda kvinnor och män än mellan inrikes födda. Arbetsförmedlingen har därför fått i uppdrag att fokusera på insatser som minskar arbetslösheten och ökar sysselsättningen för denna grupp.

Pressmeddelande: Arbetsförmedlingen får i uppdrag att särskilt fokusera på insatser för att minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor

Kvinnor och män arbetar inom olika yrken och har olika befattningar, där kvinnor är överrepresenterade i yrken och befattningar med lägre löner.
Det är viktigt att motverka att studie- och yrkesval följer könsbundna mönster. Här finns i dag en dubbel utmaning i att bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden utan att skapa en ny. Det är i dag kvinnor som i högre grad än män bryter mönster, det vill säga väljer utbildningar och yrken som domineras av män. Särskilt tydligt är det inom yrken som kräver eftergymnasial utbildning, exempelvis arkitekter och jurister.

Arbetsförmedlingen spelar, som den huvudsakliga statliga myndigheten inom arbetsmarknadspolitiken, en viktig roll i att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Det ingår i Arbetsförmedlingens uppdrag att främja jämställdhet och mångfald och motverka könsuppdelning på arbetsmarknaden. I regleringsbrevet för 2015 fick Arbetsförmedlingen även i uppdrag att redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen genomförs 2016-2018.

Pressmeddelande: Arbetsförmedlingen ska främja jämställdhet på arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingens handlingsplan för jämställdhetsintegrering (arbetsformedlingen.se)

Halva makten, hela lönen

Jämställdhet är inte bara en fråga om rättvisa utan också en nödvändighet för hållbar tillväxt och utveckling. Jämställdhet är en hörnsten i den svenska modellen. Kvinnor ska ha halva makten och hela lönen. Då krävs förändring. Kvinnors sysselsättningsgrad måste öka och fler måste få möjlighet till heltidslön. Heltid bör bli norm på hela arbetsmarknaden. Föräldraansvaret måste delas jämlikt och könsuppdelningen på arbetsmarknaden motverkas.