En tydligare bild av mäns och kvinnors löner

Genom att den strukturella lönediskrimineringen blir synlig kan riktade insatser sättas in för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Regeringen vill därför att alla arbetsgivare ska göra lönekartläggningar årligen. Medlingsinstitutet rapporterar varje år om löneskillnader mellan kvinnor och män på en generell nivå.

Foto: Westend61/Folio.

Årliga lönekartläggningar ska genomföras

Att kunna identifiera och korrigera osakliga löneskillnader är en viktig del i ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Trots att kvinnors ställning på arbetsmarknaden har stärkts och deras förutsättningar för ekonomisk självständighet har ökat, finns det fortfarande ett lönegap som enligt regeringen är ett tydligt uttryck för kvinnors och mäns olika möjligheter i arbetslivet. Dessa löneskillnader får dessutom konsekvenser för kvinnors inkomster över hela livscykeln, från tiden som yrkesarbetande fram till och med pensionen. Det finns därför ett behov av ett aktivt arbete för att komma till rätta med löneskillnaderna. Här fyller lönekartläggningen en viktig funktion.

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Där kartläggs och analyseras dels bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, dels löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren ska analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Arbetsgivare med minst tio anställda ska under året skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggning.

Proposition 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

Medlingsinstitutet kartlägger löneskillnader mellan kvinnor och män

Medlingsinstitutet presenterar varje år en rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män. Den innehåller uppgifter om till exempel kön, ålder, yrke, utbildning och region. Syftet med den årliga lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden.

Löneskillnader mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken 2016? (mi.se)

Jämställdhetsuppdrag till Medlingsinstitutet

I regeringens regleringsbrev för år 2015 fick Medlingsinstitutet uppdrag på jämställdhetsområdet. Uppdraget bestod av följande delar:

  • att analysera hur de centrala kollektivavtalen har konstruerats för att underlätta lokala parters arbete med lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv,
  • att utifrån den officiella lönestatistiken undersöka om de centrala löneavtalens konstruktion har haft någon effekt för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män,
  • att redovisa vilka relativlöneförändringar som har skett för olika yrken mellan 2008 och 2013,
  • att på basis av dessa analyser och redovisningar initiera en diskussion i syfte att främja arbetsmarknadens parters arbete med att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.

Uppdraget har redovisats i juni 2015.

Medlingsinstitutets rapport om lönebildning och jämställdhet (mi.se)Pressmeddelande: Medlingsinstitutet får jämställdhetsuppdrag

Halva makten, hela lönen

Jämställdhet är inte bara en fråga om rättvisa utan också en nödvändighet för hållbar tillväxt och utveckling. Jämställdhet är en hörnsten i den svenska modellen. Kvinnor ska ha halva makten och hela lönen. Då krävs förändring. Kvinnors sysselsättningsgrad måste öka och fler måste få möjlighet till heltidslön. Heltid bör bli norm på hela arbetsmarknaden. Föräldraansvaret måste delas jämlikt och könsuppdelningen på arbetsmarknaden motverkas.