Trygga jobb på heltid

Regeringen vill att heltidsarbete på sikt ska bli norm på arbetsmarknaden och att deltid ska vara en möjlighet för både kvinnor och män. Fler kvinnor än män har idag en tidsbegränsad anställning. Den 1 maj 2016 trädde lagändringar i kraft som gör att visstidsanställningar i fler fall ska omvandlas till tillsvidareanställningar.

Foto: Maskot/Folio.

Heltid som norm

Den viktigaste förklaringen till att kvinnor tjänar mindre än män är att de inte är på arbetet i lika hög utsträckning. Kvinnor arbetar oftare deltid än män. 68 procent av kvinnorna och 85 procent av männen arbetade heltid 2015. De vanligaste orsakerna till deltidsarbete som kvinnor anger är att ett heltidsarbete saknas eller vård av barn. Att fler kvinnor än män arbetar mindre än de skulle vilja kan bero på att det finns en stark deltidsnorm i många kvinnodominerade branscher. Det kan också bero på att det är svårt att bli erbjuden en heltidstjänst. Att fler kvinnor arbetar deltid på grund av vård av barn kan bero på att det obetalda hushållsarbetet inte fördelas jämställt och att män inte utnyttjar möjligheten att vara föräldraledig i tillräcklig omfattning. Fler kvinnor än män är också frånvarande från arbetet på grund av sjukdom och det finns branscher där anställda som skäl till deltid uppger att de inte orkar med ett arbete på heltid.

Regeringen vill att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden och att deltid ska vara en möjlighet för både kvinnor och män. Om fler kvinnor ska arbeta mer så måste männen, liksom kvinnorna, ta del i omsorgen om hem och barn, det måste finnas heltidsanställningar och arbetsmiljön och villkoren måste vara tillräckligt bra för att det ska vara möjligt att arbeta heltid.

Regeringen har tagit flera initiativ till en mer modern föräldraförsäkring. Till exempel började den tredje reserverade månaden i föräldraförsäkringen gälla den 1 januari 2016. Regeringen har även tillfört arbetsmiljöområdet resurser och tagit fram en arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet så att män och kvinnor ska orka arbeta heltid. Regeringen följer parternas arbete med att göra heltid till norm.

En modern föräldraförsäkring
Treårigt framtidsavtal mellan SKL och Kommunal med insatser för fler heltider (skl.se)

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Lagändringar om skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar trädde i kraft den 1 maj 2016. Ändringarna syftar till att förbättra situationen för arbetstagare som riskerar att fastna i tidsbegränsade anställningar under lång tid.

Kvinnor har i större omfattning än män tidsbegränsade anställningar. År 2014 hade, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning, 19,4 procent av kvinnorna tidsbegränsad anställning medan motsvarande siffra för män var 15,5 procent. Lagändringarna kan därför antas gynna kvinnor i större utsträckning än män och därmed antas ha positiva konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar
Debattartikel: Slut med missbruk av visstidsanställningar
Proposition 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Halva makten, hela lönen

Jämställdhet är inte bara en fråga om rättvisa utan också en nödvändighet för hållbar tillväxt och utveckling. Jämställdhet är en hörnsten i den svenska modellen. Kvinnor ska ha halva makten och hela lönen. Då krävs förändring. Kvinnors sysselsättningsgrad måste öka och fler måste få möjlighet till heltidslön. Heltid bör bli norm på hela arbetsmarknaden. Föräldraansvaret måste delas jämlikt och könsuppdelningen på arbetsmarknaden motverkas.