Om strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft

Strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft (utrikeshandelsstrategin) tar ett nytt och samlat helhetsgrepp. En bred kraftsamling är nödvändig till följd av snabba förändringar i omvärlden och betydande geopolitiska och handelspolitiska utmaningar för Sverige och svenska företag.

Utrikeshandelsstrategin syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för svenska företag att möta dessa utmaningar och att ta vara på de stora affärsmöjligheter som skapas av den gröna och digitala omställningen globalt.

Mål för utrikeshandelsstrategin

Den nya utrikeshandelsstrategin har tre övergripande mål: 

 1. Sveriges konkurrenskraft ska stärkas och förutsättningar för handel, investeringar och innovation förbättras. 
 2. Svenska företag ska öka sin export och närvaro på internationella marknader. 
 3. Sveriges ställning som prioriterad partner för grön och digital omställning globalt ska stärkas.  

Målen ska vara uppnådda 2030 och en första utvärdering ska göras 2026.

Exempel på delmål och åtgärder

Utrikeshandelsstrategin tar ett samlat grepp om många faktorer som krävs för att stärka Sveriges och svenska företags konkurrenskraft, investeringar och export. Dit hör bland annat att: 

 • utveckla EU:s inre marknad och säkerställa en välfungerande världshandel.
 • skapa bättre förutsättningar för investeringar, forskning och innovation. 
 • attrahera kvalificerad utländsk arbetskraft. 
 • effektivisera stödet till små och medelstora företags export och internationalisering.
 • stödja uppbyggnaden i Ukraina och genomföra en särskild satsning på Asien. 
 • positionera Sverige som en prioriterad samarbetspartner för den gröna och digitala omställningen globalt. 
 • stärka synergierna mellan handel, främjande och utvecklingssamarbete och att utveckla nya finansieringslösningar. 
 • att utveckla svenska företags affärsmöjligheter i låg- och medelinkomstländer och samtidigt bidra till goda utvecklingsresultat. Svenska företag kan bidra till global klimatnytta med innovativa lösningar och expertis.
 • aktivt sprida en faktabaserad och positiv Sverigebild i utlandet. Samtidigt stärks Sveriges motståndskraft mot desinformation och informationspåverkan.

Bakgrund

Sverige är ett exportberoende land. Exporten motsvarar drygt 50 procent av Sveriges BNP. Det är därför centralt att stärka våra företags möjligheter till internationell handel, men även att erbjuda attraktiva möjligheter till investeringar och etableringar. Det är viktigt inte bara för konkurrenskraft och jobbskapande, utan ytterst för Sveriges välstånd.

Sverige och svenskt näringsliv står inför stora utmaningar och hårdnande konkurrens från omvärlden. Utmaningarna, men också de nya möjligheterna som erbjuds på nya tillväxtmarknader, gör att Sverige måste kraftsamla. För att kunna svara upp mot dessa utmaningar och stärka Sveriges konkurrenskraft måste villkoren för svenskt näringsliv och investeringsklimat vara i världsklass.

Regeringen tar med Strategin för utrikeshandel, investeringar och global konkurrenskraft ett nytt och samlat helhetsgrepp för att kunna erbjuda ett effektivt stöd till svenska företag att både hantera de nya utmaningarna och dra nytta av de nya möjligheter som öppnas upp.