Illustration: Jan Gerscher/Regeringskansliet

Handlingsplan mot korruption i offentlig förvaltning

Regeringen tar ett nytt och viktigt steg för arbetet mot korruption i offentlig sektor. Genom en handlingsplan mot korruption och ett uppdrag till Statskontoret skapas förutsättningar för ett mer effektivt och strukturerat arbete mot korruption. I förlängningen ska den bidra till att minska riskerna för korruption och de förtroendeskador som korruptionen medför.

Ansvariga statsråd
Lena Micko
Ansvariga departement
Finans­departementet
  • Ny handlingsplan ska ge bättre förutsättningar att bekämpa korruption

    Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Korruption i den offentliga förvaltningen får allvarliga konsekvenser. Det skadar människors förtroende för institutionerna, urholkar rättsstatens legitimitet och riskerar i förlängningen att undergräva demokratin. Regeringen förstärker därför arbetet mot korruption och ger nu statliga myndigheter förutsättningar att arbeta mer strukturerat mot korruption.

Sammanfattning av handlingsplanen

Handlingsplanen innehåller rekommendationer för arbetssätt samt ett antal principiella utgångspunkter för ett utvecklat arbete mot korruption. Dessa utgångspunkter gäller bland annat:

- tydliga ansvarsförhållanden i en organisation,
- riskanalyser för en ökad riskmedvetenhet, och
- rutiner för hantering av misstankar om korruption.

Handlingsplanen innehåller även en beskrivning av korruptionsbegreppet och en översiktlig redogörelse av den huvudsakliga regleringen av området.