Svenska frivilliga åtaganden, hittills registrerade

Ett av målen med FN:s pågående havskonferens är att länder och andra aktörer gör frivilliga åtaganden som bidrar till att mål 14 i FN:s Agenda 2030 och dess delmål uppnås.

Nedan följer en sammanställning av Sveriges frivilliga åtaganden, hittills beslutade. Det gäller såväl nationella, regionala som globala satsningar, främst inom tre områden – hav och klimat, minska marin nedskräpning och hållbar blå ekonomi. Listan kompletteras under veckan.

 1. Sverige utvecklar global strategi för klimat, miljö och hav
  Regeringen har beslutat att ge Sida i uppdrag att ta fram underlag till en global strategi för hållbar miljö, klimat och hav samt hållbart nyttjande av naturresurser. Strategin kommer att gälla för 2018-2022 och omfatta 4,5-7 miljarder kronor totalt.
 2. Sverige ansluter sig till Global Ghost Gear Initiative
  World Animal Protections initiativ syftar till minska antalet förlorade fiskeredskap, s.k. spökredskap som orsakar stor skada ekologiskt och ekonomiskt genom att fånga fisk och andra djur.
 3. Nationella insatser mot plast i haven
  Åtagandet beskriver de insatser som regeringen nu gör på hemmaplan för att minska mängden plast som hamnar i haven. Det handlar om att öka strandstädningen, hitta nya smartare material och att förhindra att mikroplaster sprids till vatten. Regeringen har också tillsatt en utredning för att få svar på vad plasten ska ersättas med och få fram nya förslag på vad som kan göras åt problemen. (Detta åtagande har ännu inte rapporterats in eftersom flera delar av åtagandet aviserats nyligen)
 4. Sverige samlar Östersjö- och Nordsjöländerna för förbud av mikroplaster i kosmetika
  Sveriges initiativ innebär att anslutande stater ska verka för att förbjuda mikroplast i kosmetika som sköljs av senast i juni år 2020.
 5. Samarbete för att minska marint skräp i Arktis
  Sverige ska tillsammans med andra länder inom Arktiska Rådet bidra till att öka kunskap och höja medvetenheten om problemen med marint skräp i den arktiska regionen med syfte att minska och begränsa nedskräpningen.
 6. Östersjön - utsläppskontroll inom Helcom (Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission)
  Stärka genomförande inom Helcom av Östersjön som utsläppskontrollområde för kväveoxider.
 7. Sverige bidrar till partnerskap i Västra Indiska oceanen
  Partnerskapet syftar till att minska marina föroreningar, bidra till god styrning och hållbar havsförvaltning för ökat välstånd i regionen.
 8. Sverige genomför den Maritima strategin (4 miljoner kr/år)
  Åtgärder vidtas för miljö, säkerhet, kunskap, innovation, tillväxt, planering, regelverk och internationellt samarbete.
 9. Sverige tar fram en strategi för ekosystembaserad förvaltning av fisk och fiske senast år 2018
  Regeringen har uppdragit åt Havs- och vattenmyndigheten att utveckla strategin som en integrerad del av havs- och vattenförvaltningen.
 10. Sverige investerar i ett nytt forskningsfartyg
  Det oceangående forskningsfartyget ska användas för marin kartering och vid de internationellt samordnade undersökningarna av fisk i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak.
 11. Sverige utvecklar selektiva redskap
  Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar selektiva fiskeredskap för att minska bifångster.
 12. Sverige ska bekämpa havsförsurningen och skydda korallrev (8 miljoner kr)
  Bidrag till IUCN för att minska klimatförändringarnas påverkan på haven. Genom internationellt utvecklingssamarbete ska korallrev skyddas och marina ekosystems motståndskraft stärkas. Forskningssamarbete och kapacitetsutveckling ska stärkas.
 13. Bidrag till TOF Ocean Acidification Program (4 miljoner kr)
  Projektet avser förstärka vetenskapliga nätverk av övervakning av havsförsurning och utbilda forskare i mätmetoder.
 14. Bidrag till International Coral Reef Initative (ICRI) (3 miljoner kr)
  Initiativets syftar till att skydda och förvalta korallrev och ekosystem som mangrover och sjögräsängar på ett hållbart sätt.
 15. Samarbete om skyddade områden i Arktis
  Sverige, Finland och Kanada tar initiativ inom Arktiska rådet för att öka kunskapen om hur nätverk av marina skyddade områden i Arktis kan minska negativa effekter av klimatförändringar och försurning.
 16. Sverige bidrar till en fond inom konventionen för biologisk mångfald (4 miljoner kronor)
  Fonden arbetar med stöd till utvecklingsländer för att identifiera ekologiskt och biologiskt viktiga områden, öka kapacitet kring ekosystembaserad och sektorsintegrerad kust- och havsförvaltning.
 17. Sverige överträffar delmål 14.5 om marina områdesskydd före måldatum år 2020
  Sverige överträffar 10-procentsmålet och uppnår redan 13,6 procents områdesskydd. Genom handlingsplanen för marint områdesskydd ska Sverige säkerställa att nätverket av skyddade områden ska vara ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt.
 18. Sverige utvecklar verktyg för bättre havsplanering
  Havs- och vattenmyndigheten utvecklar beslutstödsverktyget "Sympony" som utgår från miljötillstånd och påverkansfaktorer på den marina miljön. Verktyget kan användas även av andra länder och regioner.
 19. Stärkt genomförande av Helcoms handlingsplan för Östersjön
  Åtgärder ska vidtas med syfte att återställa god ekologisk status i Östersjön till 2021.
 20. Identifiering av skyddsvärda områden inom Helcom
  Arbete för att identifiera särskilt betydelsefulla områden för marint skydd.
 21. Sverige bidrar till UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission för marin pedagogik (1,5 miljoner kronor)
  UNECO-IOC: s globala partnerskap verkar för att stödja stater att öka medvetenheten om vikten av skydd, restaurering och hållbart nyttjande av havsresurser.
 22. Sverige bidrar till FAO: s arbete mot illegalt fiske (50 miljoner kr)
  Sverige bidrar med 50 miljoner kronor till FAO: s arbete mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske. Åtgärder inkluderar stöd till utvecklingsländer för genomförande av Hamnstatsavtalet (Agreement on Port State Measures), uppbyggnad av ett globalt register för fiskefartyg och utveckling av internationella riktlinjer för märkning av fiskeredskap.
 23. Clean Seas och globalt arbete med marin nedskräpning (14 miljoner kr)
  Sverige ansluter sig till FN-kampanjen Clean Seas, ett globalt initiativ för att minska marin nedskräpning. Regeringen ger också 14 miljoner kronor i särskilt stöd till FN:s miljöprogram för deras arbete mot plast i haven.
 24. Bevarandeåtgärder av fiske i marint skyddade områden
  Säkerställand av relevant och ändamålsenliga regleringar av fiske, inklusive områden med förbud mot bottentrålning, så att bevarandemål nås i samtliga skyddade marina skyddade områden senast 2020. Regeringen kommer därför att ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå fiskeregleringar i både nya och redan etablerade skyddade områden.
 25. Sverige och Monaco arrangerar konferens om vidare arbete med SDG 14 i Östersjön och Medelhavet
  Sverige och Monaco kommer arrangera en uppföljande konferens den 12 -13 oktober i Monaco 2017 på tema "Connecting and protecting our Oceans: Intitiatives in the Baltic and the Mediterranean". Konferensen kommer aktivt inkludera näringslivet.
 26. Svenskt bidrag till ny fond: Blue Action Fund (50 miljoner kr)
  Blue Action Fund lanseras under Havskonferensen och ska stärka skyddet av havsmiljöer i utvecklingsländer genom att stärka bevarande av marina och kustnära miljöer, skydda utrotningshotade marina arter och stärka hållbart nyttjande av marina resurser, som fiske och turism. Fonden ska också hjälpa små ö-nationer och låglänta utvecklingsländer att stå bättre rustade mot klimatförändringarnas effekter som bidrar till vattennivåhöjningar och extremväder som hotar miljontals människors hem. Sverige kommer att bidra med 50 miljoner kronor och tar plats i fondens styrelse.

Genvägar