Framtidens lärarförsörjning

Publicerad

Lärarna är nyckeln för att förbättra kunskapsresultaten i skolan och ge våra barn den studiero i skolan som de behöver. Regeringen arbetar sedan dag ett med att vända utvecklingen i svensk skola och nyckeln för att klara det är att ha behöriga och kompetenta lärare. Sverige har i dag en stor lärarbrist och det är en högt prioriterad fråga för regeringen att förändra detta. För att klara utmaningen som lärarbristen skapar i skolan i dag, men också för att klara lärarförsörjningen i framtiden, behövs ett väl fungerande samarbete mellan lärarutbildare, kommuner och friskolor och stat. Regeringen gör därför ett antal åtgärder för att få fler att vilja bli och förbli lärare.

Foto: Folio bildbyrå

 Lärarlönelyftet

En nyckelfaktor är att läraryrkets attraktivitet måste öka. Skolan står idag inför stora utmaningar, där behöriga och kompetenta lärare är en nyckel för att förbättra kunskapsresultaten. OECD visar på att lärare i Sverige har för dålig löneutveckling under sin karriär. Därför investerar regeringen 3 miljarder per år i ett omfattande lärarlönelyft. Regeringens lönesatsning ligger helt i linje med OECD:s rekommendationer för att stärka läraryrkets attraktivitet och möjligheterna till en löneutveckling i yrket.

Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom resultaten i skolan och ska premiera lärares skicklighet och utveckling i yrket. Nu visar Skolverket att Lärarlönelyftet medfört att 65 000 lärare, förskollärare och fritidspedagoger fått högre lön. Den som fått högre lön via Lärarlönelyftet har en lön på i genomsnitt 35 500 kronor med en medelökning på 2 600 kronor i månaden.

Modellen för satsningen har tagits fram i dialog med de centrala arbetsgivarorganisationerna inom skolan och lärarnas fackliga organisationer: Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Almega, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Lärarlönelyftet

Lärarutbildningarna förstärks

Fler söker till lärarutbildningen, mellan hösten 2011 och 2016 ökade antalet sökande med 71 procent. Under 2015 och 2016 inleddes en utbyggnad av lärarutbildningarna som fullt utbyggd motsvarar cirka 6 800 helårsstudenter 2019. Därtill har regeringen förstärkt utbyggnaden med 3 600 nya utbildningsplatser på lärar- och förskollärarutbildningarna som ska vara fullt utbyggt 2021. Det medför totalt över 10 000 nya utbildningsplatser på lärar- och förskollärarutbildningarna, en utökning med cirka 33 procent jämfört med 2011.

Utbyggnaden av utbildningarna kombineras även med kvalitetssatsningar. Regeringen satsar redan nära 900 miljoner totalt under mandatperioden på att stärka kvaliteten inom humaniora-samhällsvetenskap där lärarutbildningarna ingår, och regeringen har även lagt förslag på forskarskolor för att ytterligare stärka kvaliteten genom förbättrad forskningsanknytning. Riksdagen har även beslutat att införa regeringens förslag på system för att säkra och främja kvaliteten på högskoleutbildningarna och först ut för granskning är lärarutbildningarna.

Ny satsning på lärarutbildningen

Bättre förutsättningar för lärare att utföra sina uppdrag

Regeringen tillsatte i september 2016 utredningen "Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner" som bland annat ska titta på vilka förutsättningar lärare, förskollärare och rektorer behöver för att bättre kunna utföra sina uppdrag. Utredaren ska bland annat se över och vid behov lämna förslag på justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna, hur vi ska få fler modersmålslärare samt se över hur lärare och förskollärare kan stärkas i sin profession.

Dir. 2016:76 Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

Ökad samverkan genom praktiknära forskning

Regeringen tillsatte i mars 2017 utredningen "Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet". En särskild utredare ska föreslå hur universitet och högskolor som bedriver lärar- och förskollärarutbildningar och huvudmän inom skolväsendet kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning. Förutom att kartlägga befintlig samverkan ska utredaren ge förslag på olika modeller för långsiktig samverkan. (1 november 217). Samma dag gav regeringen i uppdrag åt Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet att planera och genomföra en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning. Intresserade lärosäten ska bjudas in att delta i försöksverksamheten som ska pågå i fyra år.

Dir. 2017:27 Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet

Fler vägar in i läraryrket

Regeringen öppnar upp fler vägar in i läraryrket och satsar på kompletterande pedagogisk utbildning för dem som har annan akademisk examen och vill bli lärare.

Vidareutbildning av lärare utan behörighetsgivande examen (VAL) vänder sig till den som kan nå en examen inom ramen för 120 hp. För att vara behörig ska den sökande vara verksam som lärare eller förskollärare hos en huvudman. Varje studerandes meriter bedöms individuellt och valideras utifrån utbildningens examensmål. Regeringen har beslutat om en förlängning av VAL. Regeringen har också tillfört utbildningen mer medel för att kunna svara mot det höga söktrycket. Detta är viktiga insatser för att öka antalet behöriga lärare i den svenska skolan.

ULV är en kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning. Sex universitet och högskolor har möjlighet att med särskilda medel bedriva kompletterande utbildning för att ta tillvara kompetensen hos personer med utländsk lärarutbildning och ge ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola.

Regeringen har också inrättat en särskild pedagogisk utbildning för forskarutbildade i syfte att få fler ämneslärare och lektorer i skolan, särskilt inom bristämnena matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik. För att stimulera personer att påbörja och slutföra utbildningen har regeringen dessutom inrättat ett utbildningsbidrag på 25 000 kronor i månaden som ska utgå till de studerande. Satsningen möjliggör en fördubbling av antalet lektorer i den svenska skolan.

Regeringen stödjer en försöksverksamhet inom projektet Teach for Sweden som ett sätt att skapa fler vägar in i läraryrket. Karlstad universitet och Högskolan i Halmstad erbjuder en 2-årig verksamhetsintegrerad kompletterande pedagogisk utbildning där studenterna arbetar och studerar samtidigt. Utbildningen riktar sig mot blivande lärare i matematik, naturvetenskap, teknik och moderna språk i årskurserna 7-9. Under utbildningen knyts studenterna till skolor i särskilt socioekonomiskt utsatta områden.

Pressmeddelande: Möjlighet till läraranställning under kompletterande pedagogisk utbildning
Pressmeddelande: Kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Prognosverktyg för att säkra behovet av lärare i framtiden

För att säkerställa ett gott kunskapsunderlag är det av vikt att det genomförs återkommande prognoser över skolväsendets behov av förskollärare och olika lärarkategorier. Regeringen har därför uppdragit åt Skolverket att i samarbete med Universitetskanslersämbetet ta fram återkommande prognoser över skolväsendets behov av förskollärare och olika lärarkategorier. Uppdraget ska redovisas i december 2017 och därefter vartannat år.

Uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier

Insatser för att nyanlända med lärarerfarenhet ska kunna bli lärare

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig och komma in på arbetsmarknaden har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Nu ges möjligheten för lärare och förskollärare att snabbare komma i arbete. Till stor del baserad på just kompletterande utbildning för lärare. Att snabbspåren utformas kring den kompletterande lärarutbildningen säkerställer också att deltagarna får de kunskaper som krävs för att verka i den svenska skolan. Från och med februari 2016 till mars 2017 har totalt 764 personer deltagit eller deltar i snabbspåret.

Pressmeddelande: Nytt snabbspår för lärare och förskollärare

Arbetet framåt

Mycket har redan påbörjats och genomförs redan och mer kommer framöver. Exempelvis arbetar nu regeringen på ett förslag för att göra ämneslärarutbildningen mer attraktiv, förslag på möjligheter att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter samt att Skolkommissionens betänkande har överlämnats och som innehåller många förslag som nu gås igenom.