Hoppa till huvudinnehåll

Det är dags att stoppa mattekrisen

Publicerad

Få saker är så viktiga för Sveriges framtid som skolan, och få saker i skolan är så viktiga som matematik. Det är ett ämne som ligger till grund för många andra ämnen, inte minst naturvetenskap och teknik. Matematik är i dag det ämne som flest elever inte når kunskapskraven inom. Regeringen genomför därför som en del av STEM-strategin en rad åtgärder för att förbättra resultaten.

För att Sverige ska vara ett bildat land och ett land med välstånd krävs en läsande befolkning och goda matematikkunskaper. Därför är det oroande att elevernas läsförmåga sjunker och att matematik är det skolämne där det, undantaget svenska som andraspråk, är vanligast att eleverna inte når ett godkänt betyg. Undersökningen TIMSS 2019 visar att svenska elevers matematikkunskaper i årskurs åtta är sämre än snittet i EU- och OECD-länderna. I PISA 2018 placerar sig Sverige över OECD-genomsnittet i matematik men presterar sämre än ett antal EU-länder.

Bristande förkunskaper i matematik är ett hinder för att fler ska kunna gå vidare till högre studier inom STEM-områdena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Dagens mattekris är därmed ett hot mot framtidens kompetensbehov som den snabba utvecklingen inom teknik och naturvetenskap medför. Sverige riskerar bli fattigare om vi inte är duktiga på STEM. Det riskerar i sin tur ge mindre resurser till välfärd i framtiden.

Regeringen menar att arbetet för bättre studieresultat framför allt grundläggs i yngre åldrar. Från och med höstterminen 2024 tas elevens val bort i grundskolan för att frigöra undervisningstid till bland annat naturorienterande ämnen. Vidare har regeringen satsat på riksrekryterande spetsutbildningar i grundskolans högre årskurser och i gymnasieskolan så att även de elever som är extra duktiga i specifika ämnen ska få bättre möjligheter att utmanas.

Men mer behöver göras för att svenska elevers resultat ska förbättras. En avgörande del av regeringens kommande STEM-strategi är därför att bidra med insatser för att fler elever i både grundskolan och gymnasieskolan ska få bättre kunskaper i matematik.

Laddar...