Regeringens insatser för Sverige under mandatperioden

Under mandatperioden har regeringen bedrivit en politik som visar att samhällsförändring är möjlig. 300 000 fler har ett jobb, varav 100 000 i välfärden, och ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2002. Skolan har fått fler anställda, ökande kunskapsresultat och höjda löner för 67 000 lärare. Barngrupperna i förskolan är de minsta på 25 år. Barnbidraget har höjts och skatten sänkts för tre av fyra pensionärer. Regeringens bostadspolitiska satsning är den största på 20 år. Ett klimatpolitiskt ramverk har införts. Genom att bedriva en ambitiös och långsiktig klimatpolitik är Sverige nu ledande i klimatomställningen med sikte på att bli världens första fossilfria välfärdsnation.

Insatser för Sverige

Två kvinnor som jobbar med en ritning.
Utbildningsplatser inom högskola, yrkeshögskola, folkhögskola samt regionalt yrkesvux har byggts ut kraftigt. Lyftet kommer att omfatta cirka 100 000 utbildningsplatser 2021. För att ytterligare förbättra möjligheterna till att studera vidare har regeringen höjt studiemedlets bidragsdel, inrättat studiestartsstöd och infört en rätt till behörighetsgivande studier inom komvux. Foto: Folio Bildbyrå/Maskot

Alla som kan jobba ska jobba

Utöver att vara grunden för den gemensamma välfärden innebär ett arbete för individen både gemenskap, ekonomisk frihet och bättre möjlighet att forma sitt eget liv. Sedan regeringen tillträdde har 300 000 fler kvinnor och män ett arbete att gå till. Sysselsättningsgraden i åldrarna 20–64 år är den högsta som uppmätts i EU. Arbetslösheten har sjunkit och ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2002. Andelen personer som är beroende av bidrag och ersättningar har inte varit så låg sedan 1981.

En kvinnlig lärare läser högt för barn i tioårsåldern. De sitter på golvet på en röd matta.
Mer personal anställs i grundskolan och skolplikten förlängs och blir tioårig genom att förskoleklassen blir obligatorisk. Barngrupperna minskar och är i förskolan mindre än de varit på 25 år. Det har beslutats att en läsa-skriva-räkna-garanti ska införas som innebär att alla elever i förskoleklassen och lågstadiet ska få rätt stöd i rätt tid. Foto: Folio Bildbyrå/Maskot

Sverige ska ha en jämlik kunskapsskola

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Alla elever ska ges möjligheter att rustas för vidare studier, arbetsmarknad och samhällsliv. Ingen elev ska lämnas efter och ingen ska hållas tillbaka. Regeringen har sedan början av mandatperioden gjort stora investeringar i skolan. I år uppgår satsningarna till över 13 miljarder kronor. Sedan regeringen tillträdde har 28 000 fler anställts, barngrupperna i förskolan är de minsta på 25 år och lärarlönerna är högre. Och kunskapsresultaten förbättras i internationella mätningar.

Ett vindkraftsverk på ett fält.
Regeringen har tagit fram ett klimatpolitiskt ramverk som beslutats av riksdagen med brett stöd. En rad åtgärder för att minska utsläppen har införts och genom Klimatklivet ges stöd till klimatinvesteringar till företag, kommuner, regioner och organisationer på totalt 1,5 miljarder kronor i år och två miljarder nästa år. Foto: Cultura Creative/Johnér

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland

Dagens miljöproblem ska inte lämnas över till kommande generationer att hantera. Regeringen har därför genomfört de största satsningarna på miljö- och klimat i svensk historia. Minskade växthusgasutsläpp går att kombinera med ekonomisk utveckling. Utsläppen från industrin, bostäder och transportsektorn minskar inte tillräckligt fort. För att Sverige ska bli fossilfritt stödjer regeringen en ökad utbyggnadstakt av vindkraft, solceller, bioenergi och utveckling av ny teknik. Sveriges värdefulla natur ska skötas och skyddas för både friluftsliv och den biologiska mångfalden.

En person sitter med en dator på tåget och tittar ut genom fönstret.
Regeringen har ökat infrastruktursatsningarna med drygt 100 miljarder kronor till totalt 622,5 miljarder kronor för åren 2018–2029 jämfört med föregående plan. Investeringarna i den nya nationella planen bidrar till att inkludera fler människor i vidgade bostads- och arbetsmarknader och ger förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Foto: Folio Bildbyrå/Maskot

Hela landet ska växa

En förutsättning för Sveriges välfärd är växande och innovativa företag, bostäder och fungerande infrastruktur i hela landet. Regeringen har bland annat infört ett växa-stöd på uppemot 63 000 kronor för ett år för enmansföretagare som anställer sin första medarbetare. Dessutom har regeringen infört lättnader i beskattning av vissa personaloptioner för att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelkompetens. Regeringen har också samlat exportfrämjande myndigheter och organisationer i regionala exportcentra runtom Sverige för att få fler företag att växa internationellt.

En polis står bland människor ute på stan.
Polisen ska finnas närmare medborgarna i hela landet och bli bättre på att förebygga och bekämpa brott. Regeringen gjorde i budgetpropositionen för 2018 den största satsningen på Polismyndigheten under 2000-talet. Foto: Matton Collection/Johnér

Sverige ska vara säkert

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Hög sysselsättning, bra skolor och en generell välfärd lägger grunden för ett tryggt samhälle. Men det krävs också en kraftsamling för att upprätthålla säkerhet och demokrati. Stora satsningar genomförs för att de polisanställda ska bli fler och bättre rustade i kampen mot brott, för att terrorism ska bekämpas samt för att stärka försvaret. Arbetet har inletts, men mer behöver göras.

Två personer arbetar i sjukhusmiljö.
Vården ska gå att lita på i hela landet. Mellan 2017 och 2018 ökade tillskotten till sjukvården med nästan fem miljarder kronor, vilket är det största resurstillskottet till vården i modern tid. Foto: Folio Bildbyrå/Sam Edwards

Välfärden ska stärkas

Sverige ska fortsatt vara ett ledande välfärdsland. Om välfärden fungerar väl så främjar det en god ekonomisk utveckling – inte minst genom att ge såväl kvinnor som män möjlighet att arbeta heltid – och bidrar till ökad trygghet, jämlikhet och jämställdhet. Behoven av välfärdstjänster ökar när befolkningen växer, särskilt när fler barn föds och vi lever allt längre. Det är därför regeringen gjort historiskt stora satsningar – över 35 miljarder kronor på vård, skola och omsorg 2018 och mer än så för åren framöver.

Två personer i olika åldrar står bredvid varandra.
Familjer med barn ska ha bättre villkor. Under mandatperioden har regeringen höjt barnbidraget med 200 kronor i månaden från och med mars 2018. Det hade inte höjts på tolv år. Även flerbarnstillägget för tredje barnet och underhållsstödet har höjts med 150 kronor i månaden för barn som har fyllt 15 år. Foto: Folio Bildbyrå/Maskot

Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del

När Sverige står starkt ska det märkas i vardagen också för pensionärer, barnfamiljer och studenter. Den ekonomiska ojämlikheten ska bekämpas med en aktiv fördelningspolitik. Inkomstskillnaderna – mätt som både löne- och kapitalinkomst – har ökat såväl i Sverige som i omvärlden de senaste 20 åren. Gemensamt finansierad välfärd bidrar till ökad jämlikhet, varför regeringen gjort historiskt stora satsningar på vård, skola och omsorg. Men regeringen har också gjort riktade satsningar på hushåll med låga inkomster. Mycket har gjorts, varav några exempel nämns nedan, men regeringen anser att mer behövs.

Två personer håller varandra i handen.
Befolkningen i Sverige lever allt längre och risken att insjukna i en demenssjukdom ökar med stigande ålder. Genom den nationella strategin, som beslutades i maj 2018, vill regeringen de kommande åren ta ett mer samlat grepp när det gäller omsorgen om kvinnor och män med demenssjukdom. Foto: Folio Bildbyrå

Sverige ska vara ett bra land att åldras i

Äldre ska kunna leva ett gott och aktivt liv efter arbetslivet och har rätt till ekonomisk trygghet. De har genom ett långt yrkesliv bidragit till att bygga dagens välfärd och skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst ska tas bort. Dessutom - om välfärden inte fungerar går det inte bara ut över de äldre, utan även anhöriga drabbas. Regeringen har därför satsat på en trygg äldreomsorg med god kvalitet. Sverige ska vara ett bra land att åldras i.

Yngre personer dansar.
Under mandatperioden har regeringen genom stärkta kultursatsningar prioriterat insatser för kulturen. Ett levande kulturliv ger bildning samt kulturell och intellektuell stimulans, och bidrar till fördjupad demokrati. Foto: Peter Muller/Folio Bildbyrå

Satsningar för en levande kultur och stärkt demokrati

För att mer kultur ska nå fler har regeringen genomfört en rad olika reformer. Den statliga kulturbudgeten, som har ökat med ca 1,5 miljarder kronor under mandatperioden, har möjliggjort större insatser för bland annat den fria konsten och kulturskolan. Lagstiftningen mot diskriminering har skärpts, liksom arbetet för alla människors mänskliga rättigheter och för att förbättra det civila samhällets villkor som en central del av demokratin. Särskilt fokus har legat på arbetet mot rasism, med en nationell plan, och på att förstärka de nationella minoriteternas, däribland urfolket samernas, rätt till sina språk och sin kultur. I arbetet med mänskliga rättigheter har regeringen förslagit att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag.

  • Infografik: Några exempel på insatser

Infografik

Här intill presenteras några exempel på regeringens insatser under mandatperioden. Ta del av fler i artiklarna ovan.