Blocköverskridande överenskommelser under mandatperioden

Regeringen vill utveckla Sverige genom samhällsbygge och samarbete. Ett viktigt led i detta är att göra överenskommelser mellan flera partier i riksdagen. Under mandatperioden har hittills 26 större blocköverskridande överenskommelser presenterats.

 1. Föräldraförsäkringen
  Artikel: Annika Strandhäll om en mer jämställd föräldraförsäkring
 2. Avskaffat vårdnadsbidrag
  Artikel: Nu slopas vårdnadsbidraget
 3. Betygen
  Pressmeddelande: Överenskommelse om målstyrning och utvärdering i grundskolan
 4. Försvaret
  Informationsmaterial: Överenskommelse om försvarspolitisk inriktning 2016-2020
 5. Regeringen kom i augusti 2017 överens med Moderaterna och Centerpartiet om ytterligare åtgärder för att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.
  Pressmeddelande: Försvarsuppgörelse stärker försvaret med 2,7 miljarder per år
 6. Presstödet
  Pressmeddelande: Proposition om reformerat presstöd överlämnat till riksdagen
 7. Mediestödet
  Prop. 2017/18:154 Journalistik i hela landet
 8. Vapenexporten
  Lagrådsremiss: Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
 9. Amorteringskraven
  Pressmeddelande: Förslag till krav på amortering av nya bolån
 10. Irak-insatserna
  Mer om överenskommelsen om Irak-insatserna på riksdagens webbplats
 11. Mali-insatserna
  Mer om överenskommelsen om Mali-insatserna på riksdagens webbplats
 12. Migrationsöverenskommelsen
  Informationsmaterial: Insatser med anledning av flyktingkrisen
 13. Terrorismbekämpning
  Artikel: Överenskommelse kring åtgärder mot terrorism
 14. Ytterligare åtgärder mot terrorism
 15. Klimatpolitiska ramverket
  Pressmeddelande: Miljömålsberedningen föreslår ett klimatpolitiskt ramverk med klimatmål till 2045 och en klimatlag som reglerar former för arbetet
  Artikel: Det klimatpolitiska ramverket
 16. Energiöverenskommelsen
  Artikel: Överenskommelse om den svenska energipolitiken
 17. Överskottsmålet
  Pressmeddelande: Finansministern kommenterar förslaget om nytt överskottsmål
 18. Livsmedelstrategin
 19. Arbetsrättsliga villkor i upphandlingar
 20. Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner
 21. Förslag om en omreglerad spelmarknad
  Pressmeddelande: Regeringen föreslår en ny spellag och ny lag om skatt på spel
 22. Nästa steg i energiöverenskommelsen: Vattenkraften ska värnas och anpassas till moderna miljökrav
  Pressmeddelande: Nästa steg i energiöverenskommelsen: Vattenkraften ska värnas och anpassas till moderna miljökrav
 23. Reaktorbolagens skadeståndsansvar för skador som skulle följa efter en reaktorolycka ska höjas och att försäkringskraven för reaktorbolagen ska skärpas.
  Pressmeddelande: Ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorbolagen
 24. Regeringen har under våren 2018 presenterat en ny sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.
  En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
 25. Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
  Prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
 26. Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet
  Prop. 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet