Innehållet publicerades under perioden

-

Jämställdhetsbudgetering

Sveriges feministiska regering fortsätter arbetet för att stärka jämställdheten vid utformningen av budgeten. I arbetet med att ta fram budgetpropositionen för 2018 har regeringen sett till att effekter på jämställdheten synliggjorts. På så sätt kan konsekvenser för jämställdheten beaktas redan från början när förslag på insatser och reformer utformas, samt vid beslut om inriktning på politiken och fördelning av resurser.

Magdalena Andersson
Magdalena Andersson Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Regeringen arbetar med ett jämställdhetsperspektiv i budgetpolitiken. Det innebär att samhällets resurser ska komma hela befolkningen till del. En feministisk regerings budget ska utgå ifrån jämställdhetsanalyser av förslag och reformer, så att vägval, prioriteringar och resurstilldelning i budgeten återspeglar regeringens ambitioner för jämställdhet.

- Jämställdhetsbudgetering ska främja jämställdhet och göra konkret skillnad i människors vardag och regeringen har tagit ytterligare viktiga steg för att få med jämställdhetsperspektivet i budgetbesluten, konstaterar finansminister Magdalena Andersson. 

Jämställdhetsbudgetering är en tillämpning av jämställdhetsintegrering i budgetarbetet. Det innebär att budgetpolitikens jämställdhetseffekter utvärderas, att ett jämställdhetsperspektiv löpande anläggs i arbetet och att inkomster och utgifter ska omfördelas för att främja jämställdhet. I Regeringskansliet finns tydliga riktlinjer för jämställdhetsperspektiv i centrala arbetsprocesser, exempelvis i budgetarbetet och myndighetsstyrningen. Arbetet med att utveckla jämställdhetsbudgeteringen ska ske löpande och systematiskt för att ge förutsättningar för ett tydligare jämställdhetsperspektiv i regeringens politik.  

Jämställdhet i samhället

Sverige präglas fortfarande av stora skillnader i livsförutsättningar mellan kvinnor och män. Regeringen avser att genomlysa betydelsen av skattesystemets utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet ska vara avslutat senast 2018. Regeringens mål är att kvinnors sysselsättningsgrad ska vara lika hög som mäns och att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska utjämnas. De ökade resurserna till kommunsektorn som regeringen föreslår bidrar också till bättre förutsättningar för kvinnors förvärvsarbete och arbetsmiljö.

- Jämställdhet är en fråga om rättvisa och alla människors lika värde, att ta till vara varje människas potential, men det är också en viktig förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt och för utvecklingen av arbetsmarknaden, välfärden och den svenska modellen. Jämställdhet är en del av problemlösningen för många av samhällets utmaningar. Sveriges feministiska regering menar allvar: vi vill se verklig förändring i människors liv, säger Magdalena Andersson.

Om jämställdhetsbudgetering i BP18

Regeringen fortsätter arbetet för att stärka jämställdheten vid utformningen av budgeten. I arbetet med att ta fram budgetpropositionen för 2018 har regeringen sett till att effekter på jämställdheten synliggjorts. På så sätt kan konsekvenser för jämställdheten beaktas redan från början när förslag på insatser och reformer utformas, samt vid beslut om inriktning på politiken och fördelning av resurser. De direkta effekter som reformerna i denna budget-proposition har på kvinnors och mäns ekonomiska situation redovisas i avsnitt 1.9.

Jämställdhetsbudgetering är en tillämpning av jämställdhetsintegrering i budgetprocessen och innebär att prioriteringar, vägval och tilldelning av resurser i budgeten i största möjliga mån ska främja jämställdhet. För regeringen är jämställdhetsbudgetering ett sätt att säkerställa att den ekonomiska politiken används för att öka den ekonomiska jämlikheten och bidra till ökad jämställdhet i samhället. Det är en fråga om rättvisa, att ta till vara varje människas potential, men det är också en viktig förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt och för utvecklingen av arbetsmarknaden, välfärden och den svenska modellen. Jämställdhet är en del av problemlösningen för många av samhällets utmaningar.

Att verka för jämställdhet i budgetarbetet har en avgörande betydelse för att förverkliga feministisk politik. I budgetarbetet ska effekter och konsekvenser för jämställdheten beaktas när förslag och reformer utformas, och vid fördelning av resurser. Med ett jämställdhetsperspektiv integrerat i politiken formas ett långsiktigt hållbart samhälle. För att statens budget ska bidra till jämställdhet, ska perspektivet in i ett så tidigt skede som möjligt, och i alla led av budgetprocessen. Ett intensivt arbete med jämställdhetsbudgetering har pågått i Regeringskansliet sedan regeringen tillträdde. Viktiga steg har tagits för att säkerställa att budgetpolitikens jämställdhetseffekter synliggörs i underlag inför budgetbeslut, så att regeringen kan presentera en budget som främjar jämställdhet.

Mer om statens budget

Den 10 april lämnar regeringen 2019 årsekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2019 till riksdagen.