Frågor och svar - Läsrådet

Publicerad

Den 23 september 2021 beslutade regeringen om ett nytt läsråd inom Statens kulturråd (Kulturrådet). Här kan du ta del av frågor och svar som rör läsrådet.

Läsrådet är ett rådgivande organ inom Statens kulturråd och ska vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet i hela landet.

Läsrådet har flera olika syften, bland annat att:

  • samla och samordna aktörer och insatser inom kultur, skola, myndigheter, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringsliveansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet
  • följa hur andra länder arbetar med läsfrämjande och även samverka med andra läsfrämjande organ både nationellt och internationellt
  • ta fram en årlig rapport som bland annat innehåller en analys av och en strategisk inriktning för det läsfrämjande arbetet
  • lämna förslag på olika läsfrämjande insatser och yttra sig om övergripande prioriteringar i Kulturrådets läsfrämjande arbete och hur läsfrämjande insatser inom olika sektorer kan samverka i högre grad
  • lämna förslag på en läsambassadör med uppgift att främja barns och ungas läsning

Läsrådet består av Kulturrådets GD, som är ordförande, och högst nio andra ledamöter. Till läsrådet adjungeras vid behov även företrädare för Statens skolverk och Myndigheten för tillgängliga medier.

Läsrådets ledamöter utgöras av ett antal ledamöter till exempel från kulturområdet, skolan, universitet och högskolor, civila samhället och näringslivet. Läsrådet bör i sitt arbete samla olika delar av samhället som skola, kultur, civilsamhälle, näringsliv.

Ledamöter i läsrådet, oktober 2021:
Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet
Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen
Ingela Korsell, författare
Elin Nord, universitetsbibliotekarie Göteborgs universitet
Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap, Malmö Universitet
Helya Riazat, rektor Järvaskolan
Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare Berättarministeriet
Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan
Eric Haraldsson, skolbibliotekarie Ringsbergskolan

I budgetpropositionen för 2021 har regeringen avsatt 55 miljoner kronor under 2021 och 75 miljoner kronor årligen 2022–2023 för genomförandet av läsdelegationens förslag. Satsningen är permanent och uppgår till 45 miljoner kronor från och med 2024.

För 2022 avsätts ytterligare 75 miljoner kronor till satsningen Stärkta bibliotek som syftar till att främja tillgången till och utbudet av biblioteksverksamhet i hela landet.