Kulturarvspropositionen överlämnad

En kulturarvsproposition är överlämnad till riksdagen. Där beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska prioriteringar och en rad bedömningar och förslag presenteras, bland annat en ny museilag.

"Kulturarv kan förstås som spår och uttryck från det förflutna som tillskrivs värde och används i samtiden. Kulturarvet är inte något statiskt utan förändras över tid" säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i filmen.