Strategiska forskningssatsningar för att möta samhällsutmaningarna

Forskning och innovation spelar en avgörande roll för att möta de globala samhällsutmaningar som vi står inför. Internationellt är det vanligt att såväl regeringar som forskningsfinansiärer väljer att formulera forskningspolitik utifrån strategiska prioriteringar som möter samhällsutmaningar.

Foto: Folio bildbyrå

Regeringen anser att nationella forskningsprogram av denna typ bör utvecklas av de statliga forskningsfinansiärerna. Därigenom skapas goda förutsättningar för forskningens medverkan i att lösa samhällsutmaningar, för tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan såväl som samband mellan forskning och utbildning. För att de nationella forskningsprogrammen ska kunna skapa långsiktiga planeringsförutsättningar bör programmen vara tioåriga. Forskningsprogrammen förväntas skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer som kompletterar varandra vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag. Programmen ska präglas av en aktiv och strategisk övergripande koordinering av forskningsfinansiering och andra aktiviteter. De kan även verka som en plattform för pågående forskning inom ett område. Nationella forskningsprogram förväntas utgöra en naturlig länk till internationella forskningsprogram.

De nationella forskningsprogrammens kärna bör vara den koordinerande och strategiska forskningsagendan som tas fram för programmet gemensamt av ansvariga finansiärer. Den strategiska forskningsagendan bör redovisa både gemensamma och befintliga satsningar och program hos forskningsfinansiärerna för att underlätta en bedömning av synergier och optimalt utnyttjande av medlen.

De nationella forskningsprogrammen är:

 • Tioårigt nationellt forskningsprogram om klimat
 • Tioårigt nationellt forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande
 • Social bostadspolitik och tillgänglighetsdesign
 • Tioårigt nationellt forskningsprogram om migration och integration
 • Tioårigt nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens
 • Tioårigt nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning
 • Tioårigt nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning

Nationellt står Sverige även inför flera stora utmaningar som att skapa ett säkert, inkluderande och hållbart samhälle, att förbättra kunskaps¬resultaten i det svenska skol- och utbildningssystemet samt att utveckla välfärd och hållbart arbetsliv utifrån den demografiska utvecklingen. Regeringen menar även att det är av stor vikt att vi fortsätter att bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Detta samhälle måste vara hållbart i miljömässigt, ekonomiskt och socialt hänseende, samtidigt som det måste vara säkert, tryggt och inkluderande för både kvinnor och män, gamla och unga. I ett hållbart samhällsbyggande spelar skolan en central roll varför den vetenskapliga grunden i skolan måste stärkas genom bland annat ökade möjligheter till praktiknära forskning inom skolväsendet.

Regeringen föreslår därför i propositionen att ett antal särskilda forskningssatsningar görs för att möta samhällsutmaningarna. Dessa är:

 • Förstärkning av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap
 • Förstärkning av rymdforskning och rymdverksamhet
 • Förstärkning av datadriven forskning
 • Framtidens teknik för digitalisering
 • Förstärkning av biobanker och registerforskning
 • Förstärkning av klinisk forskning
 • Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer
 • Stöd till forskning för jämlika villkor
 • Särskilda åtgärder för att stödja svensk forskning och innovation
 • Försöksverksamhet för att få en starkare vetenskaplig grund i skolan
 • Forskarskolor för ökad forskningsanknytning inom lärarutbildningarna
 • Öppen tillgång till forskningsresultat