Foto: Folio och Johnér

Kunskapslyft för kompetensförsörjning – ökade möjligheter till utbildning i hela landet

Arbetsmarknaden förändras, Sverige står mitt i en strukturomvandling som innebär att en del arbeten försvinner och andra skapas, och förändringstakten ökar ytterligare till följd av covid-19-pandemin. För att utbilda för framtidens arbetsmarknad initierade regeringen redan 2014 kunskapslyftet, en utbyggnad av permanenta utbildningsplatser, inklusive studiestöd, inom komvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan.

Ansvariga statsråd
Anna Ekström
Matilda Ernkrans
Ansvariga departement
Utbildnings­departementet

Hela landet, hela livet

 • Svensk välfärd av hög kvalitet är beroende av välutbildad personal och ett hållbart arbetsliv. Inom både offentlig och privat sektor är tillgången till rätt kompetens en förutsättning för att kunna garantera tillväxt, jobb och välfärd i hela landet.

  Kunskapslyftet ger människor chans att utbilda sig för att kunna få ett jobb, omskola sig till ett nytt yrke, få behörighet till högre utbildning eller vidareutbilda sig för bättre karriärmöjligheter. Oavsett var i landet man bor ska det finnas tillgång till olika typer av utbildning. Med kunskapslyftet ökar också möjligheten för personlig utveckling och fler får kunskaper som gör det möjligt att kunna delta i samhällslivet.

  Kunskapslyftet innebär att det tillförs resurser för ett stort antal nya utbildningsplatser inom komvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan: fram till 2020 hade regeringen totalt tillfört medel som motsvarar cirka 100 000 fler utbildningsplatser sedan kunskapslyftet startade 2014. Regeringen har nu förstärkt kunskapslyftet med nya resurser via bland annat budgeten för 2021, vilket innebär att resurserna i år beräknas motsvara över 140 000 utbildningsplatser.

  Genom denna omfattande investering i utbildning står det svenska utbildningssystemet väl rustat när intresset för att studera nu ökat stort i samband med covid-19-pandemin.

 • Regeringens satsningar

  Regeringen har tillfört medel motsvarande så här många nya utbildningsplatser 2016-2022.
  Regeringen har tillfört medel motsvarande så här många nya utbildningsplatser 2016-2022. Graf: Regeringskansliet

  Genom kunskapslyftet har regeringen tillfört medel som beräknas motsvara över 140 000 utbildningsplatser inom komvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan fram till 2021. Genom satsningarna förstärks möjligheterna till utbildning för de personer som har varslats eller personer som på annat sätt drabbats av den osäkra arbetsmarknaden.

Bild: Johnér

Komvux

På arbetsmarknaden finns en stor efterfrågan på gymnasialt yrkesutbildade och allt fler arbetsgivare kräver en fullständig gymnasieutbildning när de anställer. Utbildning är också viktigt för att kunna komma in på arbetsmarknaden i ett nytt land.

Bild: Folio

Yrkeshögskola

Inom yrkeshögskolan finns kvalificerade yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå. Alla utbildningar utformas i tät samverkan med arbetslivet och nio av tio av de som har studerat på yrkeshögskolan har ett arbete året efter examen.

Bild. Johnér

Folkhögskola

Folkhögskolans pedagogik kan innebära en andra och annan chans för bland annat personer som inte tidigare har fullföljt en utbildning eller som behöver omskola sig genom en yrkesutbildning. Folkhögskolan är också en väg in i det svenska utbildningssystemet för nyanlända och utrikes födda personer och spelar också en viktig roll för personer med funktionsnedsättning.

Bild: Johnér

Högskola

Regeringen investerar i utbildning och jobb i hela landet för ett starkt samhälle och fortsatt stärkt välfärd. Den högre utbildningen ska även ge möjligheter till ett livslångt lärande oavsett var i landet man bor. För regeringen är det viktigt att det finns goda möjligheter att återvända till högskolan eller påbörja en högskoleutbildning senare i livet för att skaffa sig ny kompetens, fördjupa tidigare kunskap eller specialisera sig.

Bild: Johnér

Studiestöd

Regeringen har genomfört en rad åtgärder inom studiestödsområdet som underlättar omställning och kompetensutveckling under en större del av livet. En förändrad arbetsmarknad gör att fler kommer att behöva utbilda sig genom hela livet. Det krävs också att den som vill eller behöver studera har möjlighet att finansiera studierna.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Validering och andra insatser

För att nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden behövs flera insatser. Regeringen har därför satsat på bland annat validering av kompetens och kompletterande utbildningar.

Innehåll om kunskapslyftet

Prenumerera

Totalt 64 träffar.

 • Anna Ekströms kompetensförsörjningsresa

  Under hösten 2017 fortsätter gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström sin kompetensförsörjningsresa som inleddes i april i år. Syftet är att ta del av erfarenheter runt om i landet samt att diskutera utmaningar, möjligheter och förutsättningar för den regionala kompetensförsörjningen. Särskilt fokus ligger på den regionala yrkesinriktade vuxenutbildningen.

 • Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2018

  Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som genom investeringar i högkvalitativ utbildning och forskning lägger grunden för vårt gemensamma samhällsbygge. Den svenska skolan ska utjämna socioekonomiska skillnader och ge alla människor möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. En förskola av hög kvalitet och en jämlik kunskapsskola med behöriga och kompetenta lärare ger våra barn och unga en god grund att stå på. Det ska finnas goda möjligheter att studera vidare under hela livet och i hela landet, och att komplettera sin utbildning eller omskola sig i vuxen ålder.

 • 5 000 nya utbildningsplatser inom folkhögskolan

  Regeringen genomför ett stort kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning. Kunskapslyftet ger människor chans att utbilda sig bl.a. för att kunna få ett jobb. Som ett led i kunskapslyftet tillför regeringen medel till folkhögskolorna för allmän och särskild kurs motsvarande 5000 platser – en satsning på 671 miljoner kronor årligen.

 • Anna Ekström fortsätter kompetensförsörjningsresan i Kristinehamn och Karlstad

  (Ny version) Måndag 11 september reser gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Kristinehamn och Karlstad i syfte att föra rundabordssamtal om regionens kompetensförsörjning.

 • Remiss om utökning av gymnasieskolans yrkesprogram för grundläggande behörighet

  Även gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning. Förslaget som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss innebär att yrkesprogrammen utökas från dagens 2 500 poäng till att omfatta 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Den föreslagna ökningen skulle innebära att elevernas möjligheter att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högre utbildning stärks utan att eleverna behöver välja bort yrkeskurser som är centrala för deras utbildning.

 • Kraftig utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna

  En gymnasieutbildning är i princip ett krav för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen vill att fler ska få chansen att skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning, komplettera sin gymnasieutbildning eller omskola sig till ett nytt yrke. Regeringen satsar därför ytterligare drygt 400 miljoner kronor 2018 för 7 750 platser inom regionalt yrkesvux. Av dessa är 1 000 platser vikta till yrkesförarutbildning.

 • Anna Ekström fortsätter kompetensförsörjningsresan i Östersund

  Måndag 21 augusti reser gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Östersund i syfte att föra rundabordssamtal om regionens kompetensförsörjning. Åtgärder för att stärka den regionala vuxenutbildningen diskuteras tillsammans med bland annat politiker, Arbetsförmedlingen och representanter från näringslivet. Under dagen besöker Anna Ekström även Jämtlands gymnasieförbund.

 • Gustav Fridolins, Anna Ekströms och Helene Hellmark Knutssons engagemang i Almedalen

  Utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltar under Almedalsveckan i Visby. På schemat står bland annat seminarier, paneldebatter, möten och samtal.

 • Ett nytt rekryterande studiestartsstöd

  Personer med kort utbildning löper betydligt högre risk för arbetslöshet än personer med högre utbildning. En särskild utmaning är därför att rusta den stora grupp vuxna som inte är etablerade på arbetsmarknaden med utbildning. För att förbättra denna grupps anställningsbarhet, förbättra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och underlätta matchningen till jobb inför regeringen ett studiestartsstöd.

 • Anna Ekström besöker Södertälje och fortsätter kompetensförsörjningsresan

  Måndag 19 juni reser gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Södertälje för att delta i rundabordssamtal om regionens kompetensförsörjning. Diskussion om den regionala vuxenutbildningens roll inom kompetensförsörjningen sker tillsammans med bland annat politiker, Arbetsförmedlingen och representanter från näringslivet. Under eftermiddagen besöker Anna Ekström även Tajen Fritidsgård för att ta del av deras arbete med digitalt och kreativt skapande.