Validering

Regeringen har tillsatt en valideringsdelegation, Valideringsdelegationen 2015-2019, med uppdrag att följa, stödja och samordna ett intensifierat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. Delegationens uppdrag är att verka för att överblickbarhet, effektivitet och långsiktighet präglar utvecklingen av strukturer för validering på nationell och regional nivå.

Vuxenutbildning, ABF, Stockholm
Vuxenutbildning, ABF, Stockholm Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Valideringsdelegationen tillsattes bland annat mot bakgrund av införandet av Europeiska unionens råds rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande (2012/C 398/01). Delegationen har i sitt arbete bland annat publicerat En nationell strategi för validering (SOU 2017:18) och Validering i högskolan (SOU 2018:29).
I strategin har delegationen pekat ut fem fokusområden att arbeta vidare med. Inom fokusområdena har bland annat en vägledning för regional samverkan kring validering och en genomgång av branschvalideringens användning och nytta tagits fram. På valideringsdelegationens webbplats finns allt material samlat.