Foto: Sjöfartsverket

En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö

Regeringen har tagit ett helhetsperspektiv för att främja de maritima näringarna och har lagt fast följande vision för det fortsatta arbetet: Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

I och med Sveriges åtaganden i Agenda 2030 och mål nummer 14 för havet har det blivit allt viktigare med ett integrerat och hållbart synsätt på förvaltningen av havet och de verksamheter som är beroende av dess resurser.

Ansvariga statsråd
Tomas Eneroth
Ansvariga departement
Infrastruktur­departementet

Om maritima strategin

  • Strategin pekar ut riktningen för arbetet

    Strategin anger riktningen för att förverkliga den vision som regeringen har för de maritima näringarna. För att ta tillvara utvecklingspotentialen behöver offentliga aktörer bidra till genomförandet. De offentliga insatserna presenteras i åtgärder inom sex åtgärdsområden: Friskt och säkert hav, Kunskap och innovation, Planering med marint perspektiv, Funktionella regler och väl fungerande tillståndsprocesser, Internationellt samarbete och Förutsättningar för näringslivet och branschspecifika åtgärder. För att realisera regeringens vision behöver offentliga aktörer, enskilda företag och branschorganisationer samverka.

Hållbar blå ekonomi

Regeringens vision för utveckling av de maritima näringarna förutsätter en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt och vilar på tre likställda perspektiv: Hav i balans, Konkurrenskraftiga maritima näringar och Attraktiva kustområden.

  • Regeringsuppdrag om uppföljning av maritima strategin

    Illustration som visar de olika områdena inom den maritima sektorn.
    Indikatorer för uppföljning av den maritima strategin ska vidareutvecklas, slutföras och börja användas. Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet.

    I den maritima strategin framgår att indikatorer för uppföljning bör identifieras och att regeringen avser att se över hur en förbättrad uppföljning, inklusive statistik om de maritima näringarna skulle kunna åstadkommas. Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att vidareutveckla de föreslagna indikatorerna till ett slutgiltigt upplägg samt att påbörja användningen av dem. Syftet med att identifiera indikatorerna är att över tid kunna ge bättre kunskapsunderlag inför framtida beslut om maritima frågor i Sverige, och säkra en stark och hållbar blå ekonomi i Sverige.

Åtgärder för att genomföra strategin

Den maritima strategin har understött regeringens och berörda myndigheters rullande arbete och den har även legat till grund för flera konkreta initiativ, i linje med den åtgärdslista som presenterades i anslutning till strategin. Här presenteras ett axplock av dessa åtgärder, initiativ och processer.

Finansieringsmöjligheter och stöd

Det finns behov av utveckling och forskning för att stimulera maritima näringar. Samtidigt är ofta initiativtagare mindre eller medelstora företagare som inte alltid har tillgång till större internt utvecklingskapital. Det behövs även stöd för företagare i andra skeden.

Innehåll om den Maritima strategin

Prenumerera

Totalt 38 träffar.