Finansieringsmöjligheter och stöd

Det finns behov av utveckling och forskning för att stimulera maritima näringar. Samtidigt är ofta initiativtagare mindre eller medelstora företagare som inte alltid har tillgång till större internt utvecklingskapital. Det behövs även stöd för företagare i andra skeden.

Ladda ner:

Här lyfts några finansieringskällor som kan stötta insatser i de maritima näringarna. Ofta kan de även samverka för att skapa bästa möjliga nytta.

Svensk rådgivning och finansiering

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)

Stödjer vetenskaplig forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Almi Företagspartner AB

Ägs av staten. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företags satsningar på tillväxt och expansion.

Stiftelsen Industrifonden

Statlig stiftelse som investerar i små företag i utvecklings- och expansionsfaser till dess att finansiell stabilitet uppnåtts.

Inlandsinnovation AB

Ägs av staten och har i uppdrag att, direkt eller indirekt, investera i tillväxtföretag inom alla branscher i de sju nordligaste länen i Sverige.

Fouriertransform AB

Ägs av staten och har i uppdrag investera i eller finansiera företag inom fordonsindustrin och andra delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar.

Stiftelsen Norrlandsfonden

Statlig stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag de fem nordligaste länen i Sverige. Det sker främst genom finansiering via olika typer av lån till små och medelstora företag.

Riksantikvarieämbetet

Ger stöd till kulturmiljöer och arbetslivsmuseer.

Statens energimyndighet

Finansierar bland annat forskning och innovation kring förnybar energi, och även havsbaserad energi.

Swedish Cleantechs finansierings- och rådgivningsguide

Privata och offentliga tjänster som riktar sig till svenska miljöteknikföretag.

Verket för innovationssystem (Vinnova)

Sveriges innovationsmyndighet. Företag kan söka medel för olika utvecklingsprojekt.

Naturvårdsverkets initiativ Vindval

Ger möjlighet att söka finansiering för forskning inom vindkraft.

Samfinansiering mellan Sverige och EU via de europeiska struktur- och investeringsfonderna

Regionalfondsprogram i Sverige

Både nationella och territoriella samarbetsprogram kan finansiera insatser som bidrar till att stärka innovativa miljöer och främja nätverk i samverkan med näringslivet.

Landsbygdsprogrammet

Utlyser bland annat finansiering för Hembygdsgårdar och Traditionell småskalig matkultur. Statens jordbruksverk är förvaltningsmyndighet.

Havs- och fiskeriprogrammet

Innehåller bland annat möjlighet till stöd för innovationssatsningar och investeringar som kan främja konkurrenskraften för företag med koppling till fiske och vattenbruk. Utgångspunkten i programmet är att åtgärderna ska bidra till en hållbar förvaltning av våra naturresurser.

Socialfondsprogrammet

Kan finansiera åtgärder för att stimulera kompetensutveckling och underlätta etablering i arbetslivet.

Finansiering via EU

Enterprise Europe Network

Nätverk för affärsrådgivning och kan via sina 15 regionala kontor i Sverige bland annat hjälpa företag att identifiera relevanta EU-program, informera kring vilka specifika förutsättningar som gäller för olika former av EU-stöd, och hjälpa till att hitta utländska samarbetspartners.

EUs forsknings- och innovationsfond Horisont 2020

Finansierar utvecklingsprojekt och har blå tillväxt som ett prioriteringsområde.

Fonden för ett sammanlänkat Europa, Connecting Europe Facility, CEF

Finansierar studier och åtgärder inom transport, energi och it.

LIFE

Finansierar miljöprojekt.

Kreativa Europa

EU program för kulturella och kreativa näringar. Det stöder projekt som ger aktörer möjligheter att samarbeta internationellt och bland annat stöd till innovativa policysamarbeten över sektorsgränserna.