Förutsättningar för näringslivet och branschspecifika åtgärder

Konkurrensneutrala förutsättningar, harmoniserade regler och goda villkor ska bidra till att utveckla de svenska maritima näringarna.

För många företag är även samarbete och kluster på lokal och regional nivå viktiga förutsättningar för tillväxt och utveckling. Klustren spelar en central roll även för att synliggöra den maritima potentialen.

Inom ramen för strategin behandlas ett antal branscher enligt nedan.

Transport

Regeringens långsiktiga ambition är att trafikslagen ska konkurrera på så lika villkor som möjligt både nationellt och internationellt. Avgiftsstrukturen behöver då stödja en samhällseffektiv användning av transportresurserna och en högre grad av konkurrensneutralitet mellan trafikslagen än i dag. En överföring av gods från land- till sjötransporter kan bidra till att minska den samlade miljöbelastningen från transportsektorn. Faktorer som kan motverka en sådan överflyttning behöver därför identifieras och åtgärdas. En ytterligare aspekt är att möjligheter att resa i kust- och skärgård påverkar förutsättningarna inte minst för besöksnäringen.

Generellt är det viktigt att stärka de svenska hamnarnas konkurrenskraft i syfte att bidra till ett mer utvecklat transportsystem och ytterst för att svensk industri ska kunna vidmakthålla och utveckla sin konkurrenskraft. För svenska rederier i internationell trafik är likvärdiga konkurrensvillkor av största vikt. Reglerna kring cabotage och registrering av fartyg ses över i syfte att modernisera reglerna och förbättra förutsättningarna för att registrera fartyg i Sverige. Regeringen avser att se över möjliga regelförändringar inom sjöfartsområdet och återkomma samlat kring dessa. Sverige ska sträva efter att erbjuda det bästa regelverket i Europa för sjöfarten i Sverige.

Maritim teknik och produktion

Den maritima utrustningsindustrin rör ett brett fält av verksamheter med starka kopplingar till områden där Sverige har en stark position. Industrin har i flera fall en mycket stark exportorientering. Åtgärder inom ramen för exportstödet är därför betydelsefulla, exempelvis utveckling av plattformar för marknadsföring och kommunikation. För att möta utvecklingen inom till exempel energiområdet är det angeläget att ge industrin goda möjligheter att testa ny teknik och nya processer.

Havet som naturresurs

Marina livsmedel

Att stärka fiskbestånden och långsiktigt bibehålla dem på en säker nivå är en prioriterad fråga för regeringen. För näringens fortsatta utveckling är långsiktigt förutsägbara förutsättningar, inklusive en balans mellan fiskeflotta och fiskemöjligheter, centralt. För beredningsindustrin är tillgången på kvalitativ fiskråvara som möter konsumenternas krav till ett konkurrensmässigt pris angelägen. De kommande förhandlingarna om en revidering av EU-förordningen om autonoma tullkvoter är exempel på en prioriterad fråga.

Inom vattenbruket finns en tillväxtpotential, under förutsättning att odlingen av fisk och skaldjur kan ske med minsta möjliga belastning på vattenmiljön. Det finns dock behov av att identifiera lämpliga geografiska områden och tekniker. Även odlingen av mikro- och makroalger har stor potential.

Energi

Havsbaserad energitillförsel befinner sig i tillväxt och under utveckling. Ett stort antal utvecklings- och demonstrationsprojekt pågår runt om i Europa för att utveckla ny teknik relaterat till vind-, ström- och vågkraft. I Sverige finns ett flertal tillstånd för utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Regeringen anser att det finns behov av fortsatta satsningar inom området för att nå målen om ökad andel förnybar elproduktion.

Mineraler och bioresurser

Förutsättningarna för att utvinna mineraler på havsbotten är inte alltid gynnsamma och kan innebära risker för miljön. Kunskapen om utvinning behöver öka, varför det finns anledning att se över förutsättningarna för och konsekvenserna av havsbaserad utvinning av sand, grus och sten. Vidare behöver kunskapen om möjligheterna att använda bioaktiva substanser från olika organismer inom biomedicin och bioteknik öka.

Fritid och turism

Efterfrågan på kustnära upplevelser är stor både hos svenska och utländska gäster. Med ett unikt maritimt kulturarv finns det goda förutsättningar för den maritima turismen. Även maritim måltidsturism med lokal matkultur och maritima produkter kan tas tillvara.

Utvecklingspotential finns också vad avser fritidsfiske och fritidsbåtsliv, vilket bland annat kan bidra till att förbättra möjligheterna att bo och verka i glesbygd eller i kust- och skärgårdsområden.

För att ta tillvara den potential som finns inom maritim turism behövs bland annat produktutveckling för att förlänga turistsäsongen. Det behövs också en ökad samverkan mellan olika aktörer.

Service

De etablerade delarna av servicesektorn inom de maritima näringarna agerar ofta på en internationell marknad. Regler som möjliggör för företag verksamma i Sverige att tillhandahålla tjänster är därför av betydande vikt. Även den tjänsteproduktion som har lagts ut, exempelvis inom sjömätningsområdet, från myndigheter till privata aktörer har historiskt bidragit till utveckling av företag.

Åtgärder

Se över möjliga regeländringar inom sjöfartsområdet och återkomma samlat kring dessa. Genomföra en översyn av och analysera utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart och identifiera eventuella hinder samt vid behov föreslå åtgärder, i syfte att främja en samhällsekonomisk lönsam allokering av gods- och persontransporter. Det handlar i huvudsak om att analysera regelverk och behov av branschnormer.

Se över och vid behov förtydliga ansvarsfördelningen mellan myndigheter och infrastrukturhållare inom området hamnar och farleder, inom ramen för det befintliga statliga åtagandet

Kartläggning och analys av vilka länder som ur näringslivssynpunkt är intressanta att skapa kontakter med inom det maritima utrustningsområdet

I enlighet med Statens jordbruksverks handlingsplan för vattenbruket se över möjligheterna att utveckla och implementera nya odlingstekniker inom vattenbruket.

Se över om och under vilka förutsättningar utvinning av marin sand och grus kan ske på svensk kontinentalsockel i syfte att bidra till en hållbar materialförsörjning.

Stärka det maritima inslaget i samverkansgruppen för turism genom att utöka gruppen med Havs- och vattenmyndigheten och särskilt ta upp utmaningarna som finns inom kust och havsnära miljöer som påverkar möjligheterna för maritim turism.