Funktionella regler och väl fungerande tillståndsprocesser

Många maritima näringar berörs av regelverk inom flera områden. Det är därför nödvändigt att se hur regelverk sammantaget påverkar näringarnas förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Foto: EON

Vidare behöver det internationella regelverket förenklas och, där så är lämpligt, funktions- och resultatbaserade regler utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för innovation och ny teknik. Regeringen vill bland annat förenkla tillämpningen när flera olika regler berör en och samma entreprenör. Regelutvecklingen måste skapa tydliga och långsiktiga förutsättningar samtidigt som prioriterade allmänna intressen, som exempelvis miljö och säkerhet, värnas.

Enkla tillståndsprocesser förenklar för företagen och skapar förutsättningar för fler jobb. Regeringen anser att kommuner, länsstyrelser och centrala statliga myndigheter behöver harmoniera, förenkla och effektivisera sina tillståndsprocesser. Även åtgärder för kortare handläggningstider och för att ta tillvara de förenklingsmöjligheter som nya tekniska system erbjuder är viktigt.

Åtgärd

Uppdra åt berörda myndigheter att utifrån befintliga lösningar inom förvaltningen undersöka förutsättningar för informationsutbyte mellan myndigheterna och samordning av uppgiftslämnandet för nödvändig tillståndsgivning och eventuella andra relevanta beslut vid i första hand registrering av fartyg i det svenska sjöfartsregistret.