Kunskap och innovation

Kunskap om hav och havens resurser är en förutsättning för förvaltningen liksom för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av näringarna.

Foto: Simris Alg AB/Daniel Nilsson

Den kunskap som redan finns behöver bli mer tillgänglig och spridas aktivt. Innovation är centralt för att stärka företagens konkurrenskraft. Dessutom är det viktigt för att möta de samhällsutmaningar som det maritima området berörs av, exempelvis hållbar energiproduktion, hållbara transporter och ett hållbart resursutnyttjande. Innovationsfrämjande miljöer och strategiska partnerskap är därför av stor vikt liksom insatser som underlättar kommersialisering av de produkter som utvecklas.

Åtgärd

Inom ramen för redan avsatta resurser ta initiativ till utvecklade samarbetsformer för utnyttjande av fartygsresurser för datainsamling.

Se över behovet av och förutsättningarna för att, inom ramen för redan avsatta resurser, bidra till inrättandet av kompetenscentra inom olika delar av den maritima näringen.