Planering med maritimt perspektiv

Anspråken på Sveriges havs- och kustområden ökar. Det kräver i sin tur avvägningar mellan intressen och god planering på alla nivåer. De kommande havsplanerna blir ett viktigt instrument för att styra utvecklingen.

Huvudsyftet med planeringen är att tydliggöra hur olika havs- och kustområden kan användas, vilket underlättar för aktörer som bedriver eller avser att bedriva verksamhet i dessa områden. Regeringen vill uppdatera och förnya det stöd som finns för den kommunala planeringen där det redan i dag finns lovande exempel på framåtsyftande planering av havs- och kustområden.

Åtgärd

Uppdra åt Boverket att uppdatera den bedömning som på uppdrag av regeringen gjordes år 2006 av det svenska plansystemets ändamålsenlighet i kustzonen.