Miljö och klimat

Miljöpolitiken handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. Den handlar också om att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat. Många miljöfrågor är globala och därför sker en stor del av arbetet i samverkan med andra länder.

Ansvariga för miljö och klimat

Ansvarigt statsråd

Isabella Lövin, Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister
Isabella Lövin Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om miljö och klimat

  • Förslag för minskad miljöpåverkan från engångsplast remitteras

    Marin nedskräpning och andra negativa miljöeffekter av plast hör till vår tids stora miljöutmaningar. De senaste årens ökning av engångsplastprodukter har skett parallellt med att nedskräpningen av plast och mikroplast har ökat. Många engångsplaster tillverkas idag av fossilt material och används sedan bara en väldigt kort stund utan att materialåtervinnas. Därför tillsatte regeringen tillsammans med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna en bokstavsutredning med uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring problematiken med engångsplast i samband med genomförandet av engångsplastdirektivet. Utredningens förslag ska nu remitteras.

  • Textilbranschen föreslås ta över ansvarat för textilavfallet

    Foto: Folio bildbyrå

    Idag lämnade Utredningen om producentansvar för textil över sitt betänkande till regeringen med förslag som innebär att ansvaret för textilavfallet flyttas från kommunerna till producenterna. Enligt januariavtalet ska ett producentansvar för textilier införas. Utredningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Folio

En samlad politik för klimatet

Regeringen presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället.

Flygfoto på regnskogen i Amazonas i delstaten Pará i Brasilien.
Flygfoto på regnskogen i Amazonas i delstaten Pará i Brasilien. Foto: George Love/FN

Konventionen om biologisk mångfald

Syftet med konventionen om biologisk mångfald (CBD) är att biologisk mångfald ska bevaras och nyttjas hållbart samt att nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resurser ska fördelas rättvist.

Copyright: Flickr/UNFCCC

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet.

Foto: Johnér

Regeringens arbete med omställning till cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Regeringen arbetar med att främja denna omställning på flera sätt.

Innehåll om miljö och klimat

Prenumerera

Totalt 2654 träffar.