EU:s handel med utsläppsrätter

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) är det centrala gemensamma styrmedlet för att uppnå EU:s klimatmål. Under de senaste åren har det funnits ett stort överskott av utsläppsrätter i systemet, vilket gjort att priset för en utsläppsrätt sjunkit kraftigt. Regeringen vill att åtgärder genomförs i närtid för att säkerställa systemets effektivitet.

Foto: Andreas Palmen/Folio

EU:s system för handel med utsläppsrätter är en viktig del i Sveriges arbete med att begränsa utsläppen av växthusgaser. Systemet infördes 2005 och omfattar alla EU-länder samt Island, Liechtenstein and Norge. Syftet med systemet är att på ett kostnadseffektivt sätt nå de utsläppsminskningar som krävs för att EU ska klara sina åtagande enligt Kyotoprotokollet. 

EU:s handelssystem för utsläppsrätter bygger på tillgång och efterfrågan och är ett marknadsbaserat system där priset sätts av marknaden. Handelssystemet sätter ett tak som sänks successivt för de samlade utsläppen från de anläggningar som inkluderas. Utsläppshandeln omfattar ungefär hälften av EU:s utsläppskällor inom energiproduktion och energiintensiv industri.

För att råda bot på det akuta överskottet av utsläppsrätter beslutades hösten 2013 att auktioneringen av 900 miljoner utsläppsrätter under åren 2014-2016 skulle senareläggas till 2019-2020. Handelssystemet utvidgades 2012 till att även inkludera flygsektorn. För att underlätta för de internationella förhandlingarna om ett globalt avtal för flygets klimatpåverkan har dock EU beslutat att fortsatt undanta flyg som startar eller landar utanför EU från kravet att köpa utsläppsrätter t.o.m. 2016. 

Sverige vill se snabba åtgärder för att förbättra systemet

I januari 2014 presenterade EU-kommissionen ett förslag om att införa en marknadsstabilitetsreserv som ska stabilisera tillgången på utsläppsrätter. Enligt kommissionens förslag ska marknadsstabilitetsreserven trädda i kraft från och med 2021. I början av maj 2015 kom EU-kommissionen och ministerrådet överens om att införa marknadsstabilitetsreserven redan 2019, vilket Sveriges regering ser som positivt. Regeringen arbetar också för att de utsläppsrätter som undanhålls från marknaden mellan 2014 och 2016 ska annulleras för att minska överskottet på utsläppsrätter i handelssystemet.

EU

En stor del av Sveriges internationella miljö-, energi- och klimatarbete grundas i en gemensam EU-politik. Inom EU värnar EU-kommissionen om EU:s gemensamma intressen och föreslår nya lagar. Ministerrådet företräder de enskilda medlemsstaterna och består av EU:s 28 medlemsländers ministrar. Europaparlamentet företräder medborgarna i EU och väljs direkt i allmänna val vart femte år. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar tillsammans om de lagförslag som EU-kommissionen föreslår.