Mål för miljö och klimat

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Sveriges klimatmål är en central del i Sveriges arbete med att leva upp till klimatavtalet i Paris.

Regeringen arbetar för att förhindra miljöförstöring och minska klimatutsläppen. Regeringen vill föra en politik som tar hänsyn till framtida generationer och en utveckling mot miljövänlig produktion och livsstil. Detta kommer att både främja vår natur och hälsa och stärka Sveriges konkurrenskraft och långsiktiga ekonomi. En framåtsyftande miljöpolitik skapar nya möjligheter för jobb inom gröna teknikbranscher och utveckling av välfärdssamhället.

Sveriges miljömål

Miljömålen utgör den gemensamma plattformen för miljöarbetet i Sverige. Miljömålen ger en långsiktig signal till hela samhället om vad regering och riksdag vill uppnå med miljöpolitiken. I ett internationellt perspektiv är det svenska miljömålssystemet unikt. Arbetet involverar olika samhällsaktörer och näringslivet. I miljömålssystemet ingår:

  • Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.
  • Miljökvalitetsmål som beskriver det önskade miljötillståndet.
  • Etappmål som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Sveriges miljömål

Det klimatpolitiska ramverket

Det klimatpolitiska ramverket är den viktigaste klimatreformen i svensk historia. Det ger långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle att genomföra den omställning som krävs för att kunna lösa klimatutmaningen. Det klimatpolitiska ramverket består av tre delar:

  • klimatlag
  • klimatmål
  • klimatpolitiskt råd

Reformen är en central del i arbetet för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet.

Artikel: Det klimatpolitiska ramverket