Enklare företagande

Regeringens övergripande mål är att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020. För att nå dit behöver näringslivsklimatet stärkas så att fler startar företag, men även så att företag kan växa, exportera och anställa fler. Därför prioriterar regeringen arbetet med att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet.

Foto: Johan Mård/Folio

En viktig faktor för tillväxt och sysselsättning är att svenska företag har konkurrenskraftiga förutsättningar i förhållande till omvärlden. Regeringens målbild är därför att "Sverige ska vara digitalt, transparent och innovationsfrämjande för ett enklare och konkurrenskraftigt företagande".

Fokusområden för förenklingsarbetet

För att nå målbilden inriktas förenklingsarbetet under mandatperioden på områdena Bättre service och Mer ändamålsenliga regler och följs upp mot fyra mål.

Målen för området Bättre service är att:

  • handläggningstiderna hos myndigheterna ska minskas
  • det ska bli enklare att lämna uppgifter. Uppgifter ska lämnas Digitalt först – vid ett tillfälle.

För området Mer ändamålsenliga regler är målen att:

  • färre företag upplever regler som tillväxthinder
  • administrativa kostnader till följd av regler ska minska.

Samtliga mål har år 2020 som slutdatum men kommer att följas upp och utvecklas löpande. En årlig uppföljning mot målen lämnas i regeringens budgetproposition.

Digitala myndighetskontakter är utgångspunkten i förenklingsarbetet

Regeringen anser att det finns en outnyttjad potential i digitaliseringen som hjälpmedel för att göra det enklare för företagen. Det finns också en förväntan från svenska medborgare och företag att fler myndighetskontakter ska kunna skötas digitalt. Det ställer nya krav på kontakterna med offentlig förvaltning.

Det är därför ordet "digitalisering" inleder regeringens målbild för förenklingsarbetet: "Sverige ska vara digitalt, transparent och innovationsfrämjande för ett enklare och konkurrenskraftigt företagande".

En digital statsförvaltning ger en grund för att göra det enklare för företagen i kontakten med myndigheterna. En fullt ut digital ärendehantering gör det lättare för företag att göra rätt från början, att få en snabbare ärendehantering och att lättare få besked om ärendestatus. Regeringens bedömning är att digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag.

Nya nationella digitala lösningar ska ge enklare företagande inom besöksnäringen

I juni 2017 slöt regeringen en utökad överenskommelse med SKL kring att samarbeta för ett enklare företagande inom besöksnäringen med hjälp av nya nationella digitala lösningar. Målsättningen med överenskommelsen är att 2018 kunna erbjuda restaurangföretagare i Sverige digitala tjänster för att starta och driva sin verksamhet. Överenskommelsen har utökats så att även företag i besöksnäringen under 2019 kommer att erbjudas digitala tjänster för att starta och driva sin verksamhet. Tillväxtverket och Bolagsverket har fått i uppdrag att verka för att syftet med överenskommelsen nås. Det här är en av satsningarna inom Digitalt först, som är regeringens initiativ för att växla upp arbetet med att digitalisera det offentliga Sverige.

Restaurangbranschen och besöksnäringen har valts ut, inte bara för att de är viktiga för tillväxt och sysselsättning. De är även regeltunga branscher som kräver omfattande kontakter med kommun och myndigheter för att få nödvändiga tillstånd på plats. Arbetet inleds med restaurangbranschen och besöksnäringen men kommer sedan att utökas till andra branscher och processer med ett liknande arbetssätt.

Karlskrona först med nationell e-tjänst för företagare

Som första kommun lanserar Karlskrona en e-tjänst för restaurangföretagare. Den är utvecklad i samarbete mellan kommuner, myndigheter, SKL och regeringen.

- Jag är mycket glad att den överenskommelse vi slöt med SKL, och deras hårda arbete tillsammans med berörda myndigheter och pilotkommuner, nu resulterar i att Karlskrona gör verklighet av Serverat, säger Mikael Damberg.

Läs pressmeddelande på SKL:s webbplats

Förenklingsarbetet på EU-nivå

– Tydlig signal till EU-kommissionen: Gör mer för att minska onödiga regelbördor för företag. Det är otroligt viktigt för svenska och europeiska företags globala konkurrenskraft, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

En stor del av lagstiftningen som svenska företag har att förhålla sig till beslutas på EU-nivå. Förenklingsarbetet inom EU är ett långsiktigt arbete som kräver kontinuerligt fokus för att ge resultat. Sverige har därför bedrivit ett konsekvent arbete så att bördan och byråkratin till följd av EU-lagstiftning minskar. Sverige stödjer Europeiska kommissionens arbete med Regulatory Fitness and Performance Programme (Refit), men driver också att kommissonen ska sätta upp mål för att minska regelbördan. Sverige har även verkat för en utveckling av arbetet med konsekvensutredningar på EU-nivå. Bättre konsekvensutredningar är en av flera förenklingsåtgärder som är aktuella för att stärka tillväxten i Europa.

Företagens uppgiftslämnande ska minskas

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med det offentliga Sverige och uppgifter ska, där det är möjligt och relevant, bara behöva lämnas en gång. Regeringen beslutade i juni 2018 om förordningen om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Syftet är att är att uppnå större samordning mellan myndigheter och att utnyttja digitaliseringen för att effektivisera för såväl företagen som myndigheterna. Förordningen kommer att beröra 67 myndigheter.

Pressmeddelande: Företagens uppgiftslämnande ska minskas

Enklare regler för vattenbruk

Regeringen ser stora möjligheter att öka odling av bland annat fisk, skaldjur och alger och vill att det ska bli lättare att driva vattenbruk. Därför får Jordbruksverket i uppdrag att, inom ramen för livsmedelsstrategin, kartlägga och utreda förutsättningarna för en enklare prövning av vattenbruksverksamheter.

Pressmeddelande: Enklare regler för vattenbruk