Hållbart företagande

Hållbart företagande handlar om att driva företag med framtiden i sikte. Ansvarsfulla och nytänkande företag bidrar till att lösa samhällets utmaningar genom att minimera risken för negativ påverkan och ta tillvara de affärsmöjligheter som uppstår genom nya, innovativa och värdeskapande affärsmodeller. Regeringen ser hållbart företagande som centralt för svenska företags utveckling.

En översikt av en process ovanifrån
Process. Foto: Kentaroo Tryman, Folio.

Hållbart företagande

Hållbart företagande handlar om att driva företag med framtiden i sikte. Att minimera företagets negativa påverkan på samhället, att följa internationella riktlinjer och att bidra till en positiv samhällsutveckling. Det gäller att genom handling visa att man varje dag förtjänar förtroendet från medarbetare, konsumenter, investerare och andra intressenter.

Hållbart företagande är också ett förhållningssätt – där nytänkande företag använder innovation samt hållbar konsumtion och produktion för att stärka sin konkurrenskraft och bidra med lösningar på samhällets gemensamma utmaningar i bred samverkan.

Regeringen vill att svenska företag ska fortsätta att ligga i täten och vara innovativa, moderna och attraktiva för anställda, konsumenter och investerare. I det större perspektivet handlar det om att genom gemensamma insatser få fler framgångsrika och världsledande företag i Sverige – det skapar jobb, tillväxt, välstånd och välfärd. Hållbarhet är en självklar hörnsten i ett modernt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Debattartikel: Mikael Damberg om utmaningar för svensk industri

Pressmeddelande: Sveriges nationella handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter ska stödja svensk export 

Pressmeddelande: Regeringen höjer ambitionen för hållbart företagande

Hållbara affärer

I kortversionen Hållbara affärer presenteras regeringens förväntan, syn och åtgärder för hållbart företagande. Vi har också samlat konkreta råd och verktyg för företag som vill utveckla sitt arbete med hållbart företagande. Den primära målgruppen är svenska företag men även andra grupper med intresse för hållbart företagande. Hållbara affärer är en vägledning för företag i alla storlekar och den tar sin utgångspunkt i regeringens skrivelse Politik för hållbart företagande som överlämnades till riksdagen i december 2015.

Kortversionen Hållbara affärer samt skrivelsen Politik för hållbart företagande hittar du under rubriken Genvägar.

Riktlinjer för ansvarsfullt agerande

Regeringen förväntar sig att företag som är verksamma i Sverige eller i
utlandet har de internationella riktlinjerna för hållbart företagande som
utgångspunkt för sitt arbete. Det kan innebära att företaget utvecklar en
uppförandekod, en process för att ha kontroll över risker och
förbättringsmöjligheter i sin värdekedja, en antikorruptionspolicy eller andra verktyg för att hantera särskilda utmaningar.

Bland de riktlinjer som ger företagen vägledning för att agera ansvarsfullt finns:

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

FN:s Global Compact

UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

ILO:s kärnkonventioner och trepartsdeklarationer

Globala målen och Agenda 2030

Hållbart företagande i praktiken

För de företag som vill börja eller utveckla sitt arbete kan följande översiktliga modell för hållbart företagande och tillhörande rekommenderade riktlinjer vara en utgångspunkt.

Infografik: Hållbart företagande i praktiken